The Survivalists v1.1.13.565.740066

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Survivalists Free Download” “Escapists” äleminde döredilen başdan geçirmeler bilen doldurylan, prosessual döredilen diri galmak oýny. Aloneeke ýa-da üç dostuňyz bilen oýnaň onlaýn hyzmatdaşlyk fantastiki adalary öwrenmek.

Ada diri! Täze dörän jaýyňyz, onuň syrlaryny öwrenip, açanyňyzda gündiz / gije siklleri bilen üýtgär. Iýmit we sizi görmek hökman däl bir topar mif duşman üçin haýwanlary awlaň (ýa-da awlaň!). Gizlin nätanyş adamdan gözleg alyň ýa-da kenarda ýuwlandygyny tapyň. Her bir oýunçy üçin mahsus bolan başdan geçirmeler üçin dürli biomlar bilen prosessual döredilen çöle gitmäge taýynlaň. Möhür Arbiteriň belligi

Adanyň durmuşynyň howpuny aşa köp tapmak ýa-da diňe gurluşyk tejribäňizi dostlaryňyz bilen paýlaşmak isleýärsiňizmi? Halas bolanlar sizi gurşap aldy! Bilelikdäki başdan geçirmeleri tamamlaň, talaňçylyk ediň, söwda ediň we netijede bilelikde ýaşaň we siz we üç ýoldaş ýoldaşyňyz fantastiki adalary gözden geçireniňizde. Gurluşykçy, agaç ussasy ýa-da hatda esger zerur bolsa, adadaky maýmynlar gündelik işlerde size kömek etmek ýa-da fanatik lagerine reýdlere goldaw bermek üçin tälim alyp bilerler! Mimik ulgam maýmyn dolandyryşy adanyň kynçylyklaryndan halas bolmak üçin açar bolup, täze dostlaryňyz tarapyndan dürli funksiýalary ýerine ýetirip boljakdygyny aňladýar. Diri galmagyň syry, töweregiňizdäki çeşmelerden has köp peýdalanmakdyr. Agajyň çapylmagy üçin aç-açan palta birleşdirýärmi ýa-da açlygy saklamak üçin serginlediji miweli süýjülik garylýarmy, reseptleri tapyp, iýmit, önüm ýa-da agaç agaçlary boýunça saýlap bilersiňiz. Külbäňiziň diwaryna asylmak üçin epiki gylyç gözleýärsiňizmi ýa-da duşmanlary basyp almak üçin zibil taşlamak isleýärsiňizmi? Gözleýän zadyňyz, adanyň töweregine ýaýran köp ybadathanalaryň birinde bolup biler. Şeýle-de bolsa, talaňçylyga eliňizi almak aňsat bolmaz, şonuň üçin basmaçy bolýanlar hazyna awlaryndan gaçmak üçin taýynlyk görmeli bolarlar.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 9-njy oktýabry
 • Öndüriji
  • Topar17

 • Neşirçi
  • Topar17

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  The Survivalists v1.1.13.565.740066 Mugt göçürip almak

  The Survivalists v1.1.13.565.740066 Mugt göçürip almak

  The Survivalists v1.1.13.565.740066 Mugt göçürip almak

  The Survivalists v1.1.13.565.740066 Mugt göçürip almak

  The Survivalists v1.1.13.565.740066 Mugt göçürip almak

  The Survivalists v1.1.13.565.740066 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Intel Core 2 Duo


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  1 GB


 • Oýun nädip gurulmalyThe Survivalists v1.1.13.565.740066

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunThe Survivalists v1.1.13.565.740066 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz