The Serpent Rogue (v0.0.160)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Serpent Rogue Free Download”, orta asyrlarda gurlan botanika hereket-başdan geçirme oýny hyýaly dünýä. Alhimiýa sungatyny öwreniň, unudylan ýerleri öwreniň, ýabany haýwanlary dolandyryň we dünýäni golaýlap gelýän betbagtçylykdan goraň. Elhenç howpy ýeňip geçmek üçin, ýerine derek küýzeleri ýasaýarsyňyz, demlärsiňiz, gaýnadarsyňyz we ýasaýarsyňyz!

Elhenç ýylan Rog Morbus dagynda kök urdy. Erbetligi çalt ýaýraýar we dünýäni basyp almak howpy abanýar. Warden hökmünde Serpent Rog bilen garşy durmak we parahatçylyk getirmek we rahatlyk ýurda. Kartanyň her dýuýmyny öwreniň, gizlin parçalary açyň we bilimiňi giňelt gelýän betbagtçylyga garşy durmak. Alhimiýa endikleriňizi, ussatlygyňyzy we dürli ingredientler bilen synag edip, hersiniň özboluşly täsirleri bilen ajaýyp küýzeler döretmek. Sonik reňkler: Ultimate - Sanly Deluxe neşiri

Gargyşly ýeriň ýaşaýjylaryndan gözleg geçiriň we işleriňizi dowam etdirmek üçin serişde gazanyň. Her eden işiňiz dörediler gyzykly yzygiderlilik sebäp we täsir. Gaty köp jandary bir ýerde saklaň we bu gana teşne orakçylary özüne çeker. Theitirilenleri jaýlamagy ýatdan çykaryň we jeset iýýän gökleri özüne çekip başlarsyňyz. Bir ýerde gaty köp zatlary saklaň we gyrgyn ýaýradýan zyýany özüne çekiň. Dürli jandarlara öwüriň, bedeniňizi üýtgeder, size berer üýtgeşik ukyplar we adam bilen jandaryň arasynda ajaýyp deňagramlylygy dörediň.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • RPG

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 26-njy aprelinde
 • Neşirçi
  • Topar17

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  The Serpent Rogue (v0.0.160) Mugt göçürip almak

  The Serpent Rogue (v0.0.160) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Intel Core i7-4770


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  4 GB


 • Oýun nädip gurulmalyThe Serpent Rogue (v0.0.160)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunThe Serpent Rogue (v0.0.160) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz