The Scenic Treasures – Japanese Learning

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Bizengames

Neşir ediji: Bizengames

Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 31-nji dekabry

Reanr: Başdan geçirmeler, tötänleýin, simulýasiýa

Adatça täze dili öwrenmek möhüm tutanýerliligi we yhlaslylygy talap edýär, ýöne bu oýun hem talap etmeýär! Sahna hazynalary - Japaneseapon okuwy Japanaponiýada we köp ýurtda aýlanyp, hazyna gözlän ýeriňizde gaty täsin tejribe hödürleýär. Aljak aýlawlaryňyz nirä gitmelidigiňizi ýa-da näme etmelidigiňizi görkezer, ýöne görkezme almak üçin bulgurlary çözmeli.

Sahna hazynalary - Japaneseapon dilini öwrenmek, ýapon dilini öwrenmek üçin innowasiýa usuly bilen üpjün etmegi maksat edinýär. Oýunçylar iň az tagallalar bilen ýapon dilini gaty tebigy öwrenip biler ýaly, okuw prosesini içgin etdik. Syýahatyň ahyrynda diliň esaslaryny öwrenersiňiz.

Bu oýunda oýunçylar Hiragana we Katakana gahrymanlarynyň hemmesini özleşdirerler, köp ýapon sözlerini we ýapon grammatikasyny öwrenerler. Japaneseapon dilini öwrenmek isleseňiz, bu oýun ajaýyp başlangyç nokady bolar. Gyzyklanmaýan bolsaňyzam, diliň esaslaryny bilmek peýdaly bolmaly we dünýä baradaky düşünjäňizi çuňlaşdyrar.

Dil öwrenmek stresli bir zat bolmaly däldir. Bu oýun bilen dil öwrenmek, bulaşyklary çözmek we hazyna tapmak ýalydyr!

Hekaýa

Bir gün ammaryňyzda iňlis dilinde ýazylan haty we tanyş däl dilde ýazylan aýlawlary görersiňiz. Hatda, aýlawlardaky boş ýerleri doldursaňyz, sizi hazynalara eltjekdigi we ähli hazynalary ýygnasaňyz, dünýäde ajaýyp bir zadyň boljakdygy aýdylýar. Ilki bilen tapmaly hazynalaryňyz Japanaponiýada ýerleşýär we kitaplar ýapon dilinde ýazylýar. Bagtymyza, wagtyňyz köp, şonuň üçin hazyna ýygnamak üçin ýurda gitmek kararyna geldiňiz. Indi syýahatyňyz başlar.

Aýratynlyklary

Oýunçylar Hiragana gahrymanlarynyň hemmesini özleşdirerler

Oýunçylar Katakana gahrymanlarynyň hemmesini özleşdirerler

Oýunçylar köp ýapon sözlerini öwrenerler

SURATLAR

The Scenic Treasures – Japanese Learning Mugt göçürip almak

The Scenic Treasures – Japanese Learning Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Microsoft Windows Vista / 7/8
  • Prosessor: 1.5 GHz prosessor ýa-da has gowusy
  • Oryat: 1 GB RAM
  • Grafika: Toplumlaýyn grafika çipi
  • Saklanylýan ýer: 500 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyThe Scenic Treasures – Japanese Learning

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Scenic Treasures – Japanese Learning gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

TUSFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz