The Red Exile-DARKSiDERS

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gyzyl sürgün - diri galmak gorkunç oýun. Oýunyň esasy aýratynlygy prosessual döredilen kartadyr. Gaýtalap oýnaň, sebäbi her oýun sessiýasy özboluşly we deňsiz-taýsyz!

Açylmazdan ozal sürgün dessuryny ýerine ýetiriň. Hüşgär boluň, ölüm her burçda size garaşyp biler. Seni yzarlaýan adam ne rehim, ne-de rehimdarlygy bilýär. Diňe düşnükli zat, zyýan bermek islegi.

Esasy aýratynlyklary

 • Prosedura nesli
  Gaýtadan ýerine ýetirilişinden lezzet alyň, sebäbi dereje her gezek täze görnüşde döredilýär, bu bolsa her oýun sessiýasyny hakykatdanam üýtgeşik we gaýtalanyp bolmaýar!
 • Perks
  Täze ukyplary açyň, üýtgeşik kombinasiýa ýygnaň we söweşe giriň.
 • Emeli intellekt
  Oýunçynyň ony tapmak üçin işjeňligini seljerýän çylşyrymly emeli intellekt.
 • Çylşyrymlylygy ýokarlandyrmak
  Duşuşygyň dowamy bilen Maniac güýçlenýär.

 • Oýunyň ady: Gyzyl sürgün
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1751890/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/the-red-exile/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, hindi, simulýasiýa
 • Öndüriji: NipoBox
 • Neşirçi: NipoBox neşiri
 • Ulanyjy reýtingi:🡹12 🡻4 Esasan oňyn
 • Çykan senesi: 18 Iýun, 2022

Gyzyl sürgün-garaňkylar

SIZE: 496 MB


SURATLAR

The Red Exile-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

The Red Exile-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

The Red Exile-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

The Red Exile-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • Prosessor: Intel Core2 Quad Q8400
 • Oryat: 1024 MB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 560 1GB / Radeon R7 250X 1GB
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 1024 MB boş ýer

Maslahat berilýär:Bug barada maglumat ýok.


Diller:Iňlis


Oýun nädip gurulmalyThe Red Exile-DARKSiDERS

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Red Exile-DARKSiDERS gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz