The Path To Die-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Samuraý boluň, Feodal Japanaponiýa syýahat ediň we duşmanlaryňyzy öz katanaňyz ýaly sag taýak bilen öldüriň.

“Path To Die” hereket, başdan geçirmeler we köp gözleg bilen ýokarky piksel çeper oýun. Bu oýunda siz Feodal Japanaponiýa syýahat edersiňiz we ullakan baglary, pagodalar, gonamçylyklar we willalary bilen uly Imperial köşgüniň dürli ýerlerine baryp görersiňiz, bu ýere aralaşmaly we ony goraýan köp sanly duşman bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz.
Söweş ulgamy düwmelere basyp hüjüm edýän beýleki oýunlaryňyzdan tapawutlylykda, “The Path To Die” -iň iň möhüm taraplaryndan biridir, bu ýerde sag taýagyňyz ygtybarly katana bolar we hüjümleriňizi amala aşyrýan duşmanlaryňyzy öldürersiňiz. Gylyjyňyzy ýiti we ýaýyňyzy gysyň, sebäbi siziň we ykbalyňyzyň arasynda durjak köp duşman bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Weaponsaraglaryňyz ýoluňyzda iň gowy ýaranlaryňyz bolar.
Onlyöne diňe ýaraglaryňyz bilen diri galmarsyňyz. Iň soňky burçda gözläň, sebäbi özüňizi diri saklamak we söweşmek üçin beýleki möhüm zatlardan başga-da iýmit, içgiler we bintler gerek bolar.

Esasy aýratynlyklary

 • Täsin söweş ulgamy, ýaraglaryňyzy sag taýak bilen dolandyryň.
 • Piksel sungatynda görkezilen adaty Japanaponiýa ýerleri.
 • Saglygy dikeltmek, gan akma we çydamlylyk ulgamy ýok, katana ýitiligi…
 • El bilen tygşytlamak ulgamy, barlag nokatlary ýok.
 • Diri galmak üçin aýry-aýry talaňçylyk zatlary.
 • Dürli ýarag we söweş usullary bilen duşmanlaryň dürlüligi.
 • Seni duruzmak üçin janyny berjek dürli başlyklar.

* “Path To Die” oýun oýny bilen oýnamak üçin niýetlenendir. Klawiaturany we syçany ulansaňyz, oýnap boljak tejribe üýtgedilip bilner. *

Oýunyň ady: Ölmek ýoly
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1031910/
Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, Indi
Işläp düzüjiler: Pişik Logika oýunlary
Neşirçi: Pişik Logika oýunlary
Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 8-nji marty

Ölmek ýoly-PLAZA

SIZE: 779 MB


SURATLAR

The Path To Die-PLAZA Mugt göçürip almak

The Path To Die-PLAZA Mugt göçürip almak

The Path To Die-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7 ýa-da has soňraky
 • Prosessor: Intel Core2 Duo E6750 / AMD Athlon 64 X2 goşa ýadro 5000+ ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Geforce GT 430 (1024 MB) / Radeon HD 5570 (1024 MB)
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 5 GB elýeterli ýer

Oýun nädip gurulmalyThe Path To Die-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Path To Die-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz