The Mortuary Assistant (v1.0.73)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ölüm ylymlary boýunça diplomyňyzy tamamlap, River Fields Mortuary-da tälim aldyňyz. Soňky birnäçe aýyň dowamynda, mortikany gündelik işlerde kömek etmek üçin köp sagat ýazdyňyz, gömmek amallarynyň iç taraplaryny we daş taraplaryny, şeýle hem merhumyň nädip dogry işlemelidigini we ideg etmelidigini öwrendiňiz. Bir gijäniň içinde käbir jesetleri bejermek üçin işe çagyrylýar. Ölüm gündiz sagadyny saklamaýar. Theseöne bu bedenler hakda başga zat bar, sebäbi sen hakda başga zat bar. Telefon beýleki tarapynda Mortician bilen jyňňyrdýar. Myş-myşlar hakykat, siz gidip bilmersiňiz. Jyn güýçlerini saklamak bilen, jesetleri ýerine ýetirmek ýerine ýetiriň Jyn jandarlaryny kesgitlemek üçin okkult däp-dessurlaryny ýerine ýetiriň. Jynlary kowmak we janyňyzy halas etmek üçin birgiden bölüm açyň Rebekka Owensiň gümürtik taryhyny, Derýa meýdanlarynyň geçmişi we aşagyndaky gizlin syry açyň. ýerüsti döwmek ulgamy, hiç haçan özüňizi doly howpsuz duýmajakdygyňyzy kepillendirip, her bir oýny özboluşly edýär.

Birnäçe oýunlaryň üsti bilen açylýan hekaýa. Sizi kowýan her bir jyn, 10+ sagatlyk mazmunyň diňe bir bölegi, gözleg gözleri üçin has köp zat tapmak üçin derýa meýdanlary jesedi siziň iş ýeriňizdir. Oňa nädip ýapyşjakdygyňyzy aýtjak däl, ýöne bu ýagdaý ir bolýar. Oýun aýlawy özüni şeýle görkezýär: Bedeni tutuň. Koridordan esasy otaga çekiň. Munuň üstünde işläň ... jesediň ahyrynda jesedi hödürlemek üçin, janyna kast edýänleriň edýän ähli nejis zatlaryny ediň. Işlemek ”bu ýerde prosessual, ýönekeý ýaly görünýär. Emma beýle däl. Sebäbi öz işiňi dowam etdirip barýarkaň (we belli bir wagtda belli bir gurallary ulanyp, öz işiňi etmeli) zatlar bolýar. Bolýan zatlar, şübhesiz, sizi biynjalyk eder we jesedi dolandyrmak bilen baglanyşykly eýýäm biynjalyk edýän tebigat bilen birleşip, bir zatlar duýarsyňyz. Bu oýun şeýle edýär. Ol sizi prosessual sikliň içine salýar, oňa gatnaşmaga mejbur edýär, soň bolsa sizi itekleýär we size iterýär, gülýär, sizi çagyrýar.

Jaýyň kömekçisi hökmünde ilkinji çalşygymy oýnanymdan soň, aýdyp biljek zadym WOW !! Hiç haçan oýun oýnamakdan gorkmadym. Oýundaky hereket köplenç rahat boldy. Esasy ýalňyşlyklar ýok, Oýun döwýän ýalňyşlyklar ýok. Oýun “urulýan” ýa-da çarçuwalary taşlaýan ýaly bolup görünýän birnäçe pursat, ýöne gaty azdy we oýundaky oýnuňyza hiç wagt päsgel bermedi. Oýun inwentarlaryna girmek gaty ýönekeý we ilkinji gezek gömüleniňizden soň, näme etmelidigiňizi we zatlaryň nirede ýerleşýändigini ritm bilen öwrenip başlaýarsyňyz. Gijeki nobatlaryňyzda dürli jynlar tarapyndan awlananda, merhumyň aladasyny etmek wezipesini ýerine ýetiriji hökmünde oýnaýarsyňyz. Birnäçe çalşykdan soň, merhumyň aladasyny etmek meselesi gaty gaýtalanýar, ýöne ýolda edip boljak dürli netijeler we saýlamalar bu duýgyny geçmäge kömek edýär. Öňe gidişlik we oýnuň beýleki ownuk taraplary barada aýdylanda birneme öwreniş egrisi bar, ýöne öwrenmeli.

SURATLAR

The Mortuary Assistant (v1.0.73) Mugt göçürip almak

The Mortuary Assistant (v1.0.73) Mugt göçürip almak

The Mortuary Assistant (v1.0.73) Mugt göçürip almak

The Mortuary Assistant (v1.0.73) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 ýa-da has ýokary
 • Prosessor: 2 GGs ýa-da has ýokary
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: geforce 960 ýa-da has ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer
 • Oýun nädip gurulmalyThe Mortuary Assistant (v1.0.73)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunThe Mortuary Assistant (v1.0.73) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz