The Leisure of Grisaia

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Öňe sürmek

Neşirçi: “Frontwing USA”

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 17-nji maýy

Reanr: Visual roman, Anime, Tötänleýin, başdan geçirmeler

Bu oýun öň “Blu-ray” -yň 3-nji tomunyň birinji neşiri we “Grisaýanyň Edeni” animasiýasynyň DVD çykarylyşy bilen birlikde bonus hökmünde goşuldy. “Grisaia-nyň dynç alyşy” ilkinji gezek “Grisaia” seriýalynyň muşdaklarynyň göwnünden turmagy üçin özbaşdak at hökmünde iňlis diline terjime edildi.

“Grisaýanyň miwesi” atly bu gapdal hekaýa, şol bir keşpleri öz içine alýan keşplere esaslanýan wizual romandyr. Bu gezek bu gysga komediýada baş rol oýnaýan Miçiru. Saçiniň we beýleki dostlarynyň kömegi bilen täze klub işi barada karar bermäge synanyşýar, ýöne sesinden has kyn…

Mihama gyzlar mekdebiniň baglanyşyklaryny jikme-jik görkezýän gülkünç sesli hekaýa.

Halkara janköýerleri ilkinji gezek diňe Japanaponiýada anime fiziki nusgalaryny satyn alanlar üçin elýeterli diňe çekilen CG-lerden lezzet alarlar.

SURATLAR

The Leisure of Grisaia Mugt göçürip almak

The Leisure of Grisaia Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Vista
 • Prosessor: Intel Core 2 DUO ekwiwalent ýa-da has ýokary
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: 1280 × 720
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 350 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 / 8.1
 • Prosessor: Intel Core 2 DUO ekwiwalent ýa-da has ýokary
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: 1280 × 720
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 350 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyThe Leisure of Grisaia

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Leisure of Grisaia gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz