The Lego Movie 2 Videogame

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gelmişek haýwan basybalyjylary Briksburgy taşlap, Emmetiň dostlaryny alyp gitdiler! Indi Emmet we köp sanly gahryman gahrymanlar dünýäsinden çykyp, dostlaryny Systar ulgamynyň geň ýaşaýjylaryndan halas etmeli. Kosmosa syýahat ediň, täze dünýäleri açyň we Ussat gurluşyk ukybyňyzy synap görüň. “LEGO Movie 2 Wideogame” adaty “Lego Game” däl-de, “Lego Worlds” EA-da bolanynda (Irki giriş), ýöne “LEGO Movie 2” elementleri, “Character”, “Worlds and Buildlings” ýaly elementler bilen. Dolandyryşlar has gowudyr we bu gezek klawiatura üçin amatly. “Lego Worlds” -daky ýaly birneme işleýär, ýöne has ýönekeý. Etjek köp soragyňyz bar, hatda has kiçi çagalar hem edip biler ýaly gaty ýönekeý. Her bir “Quest” -i tamamlasaňyz, binalar üçin yzlar, lila daşy (beýleki Lego oýunlarynda altyn ýa-da gyzyl reňkli ýerlerde) ýa-da dükan açmak üçin zerur zatlary alyp bilersiňiz. (erbet diller “talon gutularynyň birnäçe görnüşi” diýer, ýöne hakyky pul bilen satyn alyp bilmersiňiz ^^). Iň soňky sylagy kartany öwrenip tapan altyn sandyklaryňyz bilen hem tapyp bilersiňiz.

“Lego Worlds” -a esaslanýan “Lego Movie 2 Wideogame” özüni gaty uly, boş we gurluşsyz duýýar. “Lego Worlds” üçin mod ýaly duýulýar we diňe “Lego Worlds” üçin göçürip alnan bolsa has gowy bolardy. Oýun filmiň sýu plotetini gaty gowy ýerine ýetirýär, ýöne ilkinji “Lego Movie” oýnunyň özüne çekijiligi ýok. Hekaýa esasan Lýusiniň ses artykmaçlygy arkaly aýdylýar we oýunda hakykatdanam surata düşürilýän film şekilleriniň ýoklugy aýdyň görünýär. “Lego Movie 2 Video Game” -iň trailerini görjek bolsaňyz, beýlekiler ýaly görünýär öýdersiňiz. Oýnandan soň, beýleki oýunlaryň ruhunyň ýa-da şahsyýetiniň ýokdugyna tiz wagtdan düşünersiňiz. “Talaň gutularynyň” işleriň edilişini gören ýaly we öz ulgamyny döretmäge synanyşan ýaly. Indi “Microtransaction” ýa-da şuňa meňzeş başga zat ýok, ýöne olaryň ulgamy gaty döwüldi we bu meseläni çözüp, oýny aňsatlaşdyryp bilersiňiz.

“Lego Worlds” çykmazdan ozal halaýan bolsaňyz, bu siziň üçin bir oýun, eger “Lego Worlds” -y halamadyk bolsaňyz, doly hekaýa we oýun oýnamagy bilen adaty Lego oýunlaryny halamadyk bolsaňyz, satyn almazdan ozal muny taşlap ýa-da birnäçe “Youtube Gameplayes” -e tomaşa ediň ýogsam, synap görüp, 2 sagadyň arasynda yzyna gaýtaryp bilersiňiz. Okamaly köp tekst (belki bir näsazlyk barmy? EA Edition-da ses bardy, ýöne doly oýun diňe tekst gutulary) Buglar, hiç hili ýalňyşlyk ýok, ýöne şonda-da Dünýäde öňem bar. Çalt içgysgynç bolup biler, sebäbi gözlegler gaty aňsat we meňzeşdir (“Challange” -ni işlediň, mysal üçin ony 3x etmeli, ýöne hemişe şol bir tegelek we şol bir wagtyň özünde urmaly, asla kynçylyk ýok). Con bolup biler: Filmdäki asyl spiker däl. “Lego Worlds” -dan biraz köp göçüriň we geçmiş (şol bir gurallar, Planetalarda gezelenç we ş.m.) Iňlis EA wersiýasynda doly ses, ýöne doly çykarylanda ähli dillerde ses ýok.

SURATLAR

The Lego Movie 2 Videogame Mugt göçürip almak

The Lego Movie 2 Videogame Mugt göçürip almak

The Lego Movie 2 Videogame Mugt göçürip almak

The Lego Movie 2 Videogame Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core i3-4130
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Radeon R9 280X ýa-da GTX 660 Ti
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 16 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyThe Lego Movie 2 Videogame

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunThe Lego Movie 2 Videogame gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz