The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (v1.2 & ALL DLC)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Nihon Falcom, motor programma üpjünçiligi BV, PH3 GmbH

Neşirçi: NIS America, Inc.

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 9-njy apreli

Reanr: RPG, Anime, Turn-esasly

Ahyrky synp duşuşygy - Taryhyň taryhynda iň uly sanaw bilen buýsanýan, dürli ýerlerden gelen gahrymanlar bu meselä goşulmaga çalyşýarlar! VII synpyň gahrymanlary Crossbell-iň ýörite goldaw bölümi we hatda Liberl gahrymanlary bilen birleşýärler.

Iň arassa söweş - Täze we gaýdyp gelýän ulgamlar, “Gahrymanlar rowaýaty” seriýasynyň eýýäm ýalpyldawuk söweşine goşulýar, weýrançylykly hüjümler üçin ägirt uly mehanlary çagyrmak, has amatly söweş üçin “Auto Battle” -ny ulanmak we iň güýçli Orbal jadysyny ýitirmek sungatyny ulanmak ukybyny öz içine alýar. söweş tolkunyny öwürmek.

Urşuň ýadawlygy - Epiki söweşleriň arasynda, “Vantage Master” ýaly gaýdyp gelýän halaýanlar, balyk tutmak we enigma oýunlary ýaly birnäçe kiçi oýunlar bilen bir dem alyň! Poker, Blackjack we Horror Coaster ýaly täze işler bilen tanyşdyrmak.

Hekaýa

Erebon imperiýasy ähli söweşleriň bosagasynda! Sowuk polat III-iň ýollary gutarandan gysga wagt soň bolup geçen VII synpyň gahrymanlary agalyk etmek ýolunda imperiýanyň ähli güýji bilen özlerini tapýarlar. Mundan başga-da, Erebon raýat urşunyň gahrymany we VII synpyň mugallymy Rean Şwarzer ýitirim boldy.

Indi, köne we täze VII synp okuwçylary, bütin dünýäni ýok etmekden halas bolmak üçin ýeke-täk mümkinçilik döretmek üçin yklymyň dürli künjeklerinden gelen gahrymanlar bilen birleşmeli.

SURATLAR

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (v1.2 & ALL DLC) Mugt göçürip almak

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (v1.2 & ALL DLC) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 / 8.1 / 7 64-bit
 • Prosessor: Core i3-2100 3.10 GHz
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 650 Ti
 • Saklanylýan ýer: 25 GB boş ýer
 • Ses kartasy: bortda

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 / 8.1 / 7 64-bit
 • Prosessor: AMD FX-8320 8 ýadroly
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: Radeon R7 370
 • Saklanylýan ýer: 25 GB boş ýer
 • Ses kartasy: bortda


Oýun nädip gurulmalyThe Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (v1.2 & ALL DLC)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (v1.2 & ALL DLC) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz