The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (v1.05)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gahrymanlar hakda rowaýat: Sowuk polat III-iň ýollary Mugt göçürip almak Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

Üç atda ösen we täze we köne janköýerler üçin döredilen epiki hekaýany başdan geçiriň. Şeýle hem an interaktiw giriş dowam edýän hekaýa täze oýunçylary tapmak, her kim sowuk polat ýollary dünýäsine çümüp biler. Tejribe an epiki hekaýa üç at boýunça ösdi we täze we köne janköýerler üçin ýasaldy. Şeýle hem, her kim sowuk polat ýollary dünýäsine çümüp biler ýaly, dowam edýän hekaýa täze oýunçylary tapmak üçin interaktiw giriş girizýär. Onýyllyklaryň dowamynda arassalanan söweş ulgamy bilen abanýan howplara garşy göreş. Batyr ordeni we Break ulgamy ýaly aýratynlyklaryň goşulmagy söweşde täze mümkinçilikleri açýar. Ereboniýanyň raýat urşundan bir ýarym ýyla golaý wagt geçdi we şondan bäri köp zat üýtgedi. Jadyly ýerler

Countriesurtlaryň üýtgeýän pozisiýasyndan imperiýanyň içerki syýasatyna, hatda durmuşyna-da Rean Şwarzer, geçmişiň kölegeleri täze bir bölüme girdi. Indi Thors harby akademiýasyny gutaran Rean, täze açylan akademiýa, Tors şahamçasynyň mugallymy boldy, tiz wagtdan milli sahna çykýar. Ine, şu ýerde täze birinjiligi alýar SynpVIIwe gahrymanlaryň täze neslini näbelli geljege ugrukdyrmalydyr. Häzir hemme zat asuda bolsa-da, nejis “Ouroboros” guramasy tutuş materigi uruşda gurşap biljek garaňky dildüwşigi dokamagy dowam etdirýär ... ýa-da has erbet bir zat. Dogry Trail moda, çuňňur, özüne çekiji hekaýa jübütleriniň ajaýyp keşpleri we onlarça ýyllap innowasion RPG dünýä gurluşygy bilen arassalanan söweş ulgamy bilen jübütleşýär.

 • Reanr
  • Anime
  • RPG

 • Çykan senesi
  2020-nji ýylyň 23-nji marty
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (v1.05) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10 / 8.1 / 7 64-bit


 • Prosessor:

  AMD FX-8320 8 ýadroly


 • Ram:

  16 GB


 • Saklama:

  25 GB


 • Grafika:

  Radeon R7 370


 • Oýun nädip gurulmalyThe Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (v1.05)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunThe Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (v1.05) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz