The Last Kids on Earth and the Staff of Doom

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Eartherdäki soňky çagalar we haýwanlaryň söweş toparlary we Doomyň işgärleri, ýarym açyk dünýä hereketi RPG, Wakefildden soňky apokaliptik şäherde täze bir wakany gürrüň berýär. Jacketginjeklerden diri galan Jek, Kwint, Iýun ýa-da Dirk ýaly oýnasaňyz, güýçli garşydaş Malondre Doom işgärlerini almakdan saklanmak üçin zombi bilen örtülen köçeleri gözden geçirersiňiz. Duşmanlar bilen gurşalan wagtyňyz, agaç jaýyny goramak üçin gahrymanlaryňyzyň özboluşly söweş ukyplaryny ulanyň. Jadygöý Bardl, söweşiji Skaelka we beýleki ýaranlary söweşde kömek üçin çagyryň. Başarnygyňyzy, agaç jaýyny we ýolagçy ulagy Big Mama güýçlendirmek üçin senet kämilleşdirilýär. 4-e çenli oýunçy hekaýany düşekde bilelikde alyp biler ýa-da Orda rejesinde duşman tolkunlaryny alyp biler. Animasiýa seriýasyndaky ägirt başlyklary, şol sanda täze duşman Malondre-ni ýeňip bilersiňizmi? Salkyn Jekiň tornadosy, öz-özüni döreden alym Kwint, salkyn we gülkünç Iýun ýa-da bagyny ideg etmegi halaýan ýigit Dirk ýaly oýnaň. Oturylyşykda üç maşgala we dostuňyz bilen oýnaň we özüňizi Eartherdäki iň soňky çagalar ýaly duýuň!

Gaýgysyz diri galan adam hökmünde başlaň, ýöne dogry meýilnamalary we çeşmeleri tapyň we senet taýýar! Enjamlaryňyzy, başarnyklaryňyzy, agaç jaýyňyzy we ýolagçy awtoulagyňyzy “Big Mama” -ny rowaýat derejesine ýetiriň. Eartherdäki iň soňky çagalar bolup bilersiňiz, emma diri galmak üçin göreşde ýeke dälsiňiz! Kanin janawary Rover, şahly ogry Biggun, söweşiji Skaelka we gylyçly jadygöý Bardle çagyryň. Hatda ýaranlaryňyzyň hüjümlerini täzeläp, radiusyna, tizligine we başga zatlara zeper ýetirip bilersiňiz. Täze Wegasyň ähli ýaşaýjylarynyň durmuşyny üýtgetjek netijeler bilen garşydaş toparlaryň arasynda uruş başlaýar. Kararlaryňyz, sansyz gahrymanlar, jandarlar, ýaranlar we duşmanlar bilen aragatnaşyk gurar we bu epiki güýç göreşiniň soňky partlaýjy netijesini kesgitlär.

Täze ulgamlar! Fallout-a täze goşmaçalardan lezzet alyň: ýoldaşlaryňyzy ugrukdyrýan ýoldaş tigir ýaly täze Wegas, hereketleriňiziň netijelerini yzarlaýan abraý ulgamy we ýumşaklary güýçlilerden aýyrmak üçin “Hardcore Mode” diýlip atlandyrylýar. “Closeakyn we şahsy” sözlemine täze many getirmek üçin ýörite mellek söweş hereketleri goşuldy. Söweşde wagt saklamak, duşmanyň belli bir böleklerini nyşana almak we nobata durmak üçin goşulan baha üçin salgydy ulanyň ýa-da real wagt söweş mehanikasyny ulanyp herekete geçiň. Inyalpyldawuk täze ýaraglaryň arsenaly! Fallout 3-de tapylan ýaragyň mukdaryny iki esse köpeltmek bilen, çölüň we ýerli ýaşaýjylaryň howplaryna garşy göreşmek üçin ýeterlik täze we tolgundyryjy usullar bolar. Mundan başga-da, “Vault-Tec” inersenerleri oýnawaçlaryňyz bilen gyzyklanmaga we hakyky wagtda eden üýtgeşmeleriňizi görmäge mümkinçilik berýän täze ýarag konfigurasiýa ulgamyny oýlap tapdylar. Goý! Çäklendirilmedik mümkinçilikleri bolan ullakan, açyk dünýäde gözel ýerleri görüp, taraplaryny saýlap ýa-da ýeke gidip bilersiňiz. Parahatçylyk dörediji ýa-da gaty ýagdaý, jaý düzgünleri ýa-da ýabany kartoçka - bularyň hemmesi oýun oýnaýşyňyzda.

SURATLAR

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom Mugt göçürip almak

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom Mugt göçürip almak

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom Mugt göçürip almak

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel i3 Skylake | AMD FX-6000
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: AMD Radeon R7 260X | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Saklamak: 10 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyThe Last Kids on Earth and the Staff of Doom

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunThe Last Kids on Earth and the Staff of Doom gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz