The Imperial Gatekeeper

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Imperial derwezeban mugt göçürip alyň Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

Imperiýa soňundan soň tutuşlygyna Beýik Birleşme Urşy, we goşun üýtgedip gurulýar. Siz kaporal Thill, bezelen söweş gahrymany, täze döredilen icol Howpsuzlyk Býurosyna köp barlag nokatlarynyň birine adama gowşuryldy. Imperiýa şöhrat! Milli gahryman bolmasa-da, goşundakylaryň hemmesi ýakynda “Naýza çenli” atly monikeri gazanan ýakynda birleşmek söweşindäki üstünlikleri we üstünlikleri bilýär. Öňüňizde ajaýyp harby karýera bar öýdüpdiňiz, ýöne düşünip bilmeýän sebäpleriňiz bilen täze döredilen Traffol howpsuzlygy býurosyna geçirildi. Başlygy, Oliwiýa Riedell, dünýäniň üýtgejekdigini we siziň ýurduňyzyň üýtgemejekdigini öňe sürýär has köp esger talap edýär. Muňa derek, gylyç we tüpeň ýerine ruçka ulanýan zähmetsöýer erkekleri we aýallary öz içine aljakdygyna ynanýar. Borç duýgusy sizi kabul etmäge mejbur edýär, ýöne tiz wagtdan göz öňüne getirişiňiz ýaly rahat iş däldigini öwrenersiňiz. Toparyň ýolbaşçysy hökmünde size tabşyryk berilýär dalaşgärleri sorag etmek barlag nokadyndan geçmek we kagyzlarynyň tertiplidigine göz ýetirmek isleýär. Ramen Sensei

Seneleri deňeşdiriň, öňüňizdäki adama garşy suratlary we düşündirişleri barlaň we galp resminamalary kesgitläň. Bir günde gaty köp wagt bar we aýlygyňyz öndürijiligiňize bagly. Mistakesalňyşlyklardan gaça durmak bilen çyzgyny çalt herekete getiriň! Hekaýanyň üsti bilen öňe gidişlik we geçmek üçin öz borjuňy gowy ýerine ýetir barlag nokatlary beýleki sebitlerde, kimiň girmäge we haýsy şertlerde girmäge rugsat berilýändigini kesgitleýän öz üýtgeýän düzgünleri bar. Aýlyk hakyňyzy alyň we gezip ýören söwdagäriň önümlerine göz aýlaň dürli gymmatly zatlary edin borçlaryňyzy ýerine ýetirmek ukybyňyzy üýtgedýär ýa-da ösdürýär. Gizlin ýaraglary derrew kesgitleýän demir detektor hakda näme? Dalaşgärleriň çalt stres edilmeginiň öňüni alýan köşeşdiriji atyr hakda näme aýdyp bilersiňiz? Oýun dowam edende bu we başga-da köp zatlar açylar!

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • RPG

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 3-nji sentýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  The Imperial Gatekeeper Mugt göçürip almak

  The Imperial Gatekeeper Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows® 7/8 / 8.1 / 10


 • Prosessor:

  2+ GGs prosessor


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  4 GB


 • Oýun nädip gurulmalyThe Imperial Gatekeeper

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunThe Imperial Gatekeeper gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz