The Haunting of Billy

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Targon studiýalary

Neşirçi: Aaron Legault

Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 26-njy fewraly

Reanr: Tötänleýin

Köne, taşlanan köşgüň zalym zallarynda söweşip, Billy ýaly oýnaň. Ölümi ýeňmek we söýgüliňizi halas etmek ugrunda söweş zombileri, skeletler, öwrenilmedik Vikingler, möjek alakalary we başgalar. That'söne bularyň hemmesi däl, ýoluňyzda ýykylan duşmanlaryňyzdan ýarag we geýim böleklerini alyň we başdan geçirmeleriňizde size kömek etmek üçin üýtgeşik kämilleşdirişleri we başarnyklary ediniň.

Aýratynlyklary

Esasy aýratynlyklar:

 • Tamamlandy 1 million Biliniň aýratyn ukyplaryny we kämilleşdirmegini üpjün etmek üçin geýim kombinasiýalary
 • Gylyç, ýarag, jadyly hasa we başga-da birnäçe synpy öz içine alýan 60-dan gowrak täsin ýarag
 • Her bir oýnuň özboluşly tejribe bolmagyny üpjün etmek üçin prosedura taýdan döredilen derejeler, duşmanlar, başlyklar we talaňçylyk
 • Başlyklary ýenjip, täze koridorlary, ýaraglary, geýimleri, duşmanlary we başgalary açmak üçin hekaýany dowam etdirip bal gazanyň
 • Duşman zallarda söweşmäge kömek etmek üçin ýolda islendik duşman bilen dostlaşyň
 • Asyl sungat, ses we saz

SURATLAR

The Haunting of Billy Mugt göçürip almak

The Haunting of Billy Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7+
 • Prosessor: CPU: SSE2
 • Oryat: 190 MB RAM
 • Grafika: 9.3 mümkinçilikleri bolan DX9 (şader modeli 3.0) ýa-da DX11
 • Saklanylýan ýer: 85 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik


Oýun nädip gurulmalyThe Haunting of Billy

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Haunting of Billy gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz