The Gallery – Episode 1: Call of the Starseed

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: “Cloudhead Games ltd”

Neşirçi: “Cloudhead Games ltd.

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 5-nji apreli

Reanr: Başdan geçirmeler, VR, Tötänleýin, Enigma

Galereýa wirtual hakykat üçin döredilen we garaňky 80-iň fantaziýa başdan geçirmeleriniň syryndan ylham alýan enigma / gözleg oýun seriýasy.

Galereýa - 1-nji bölüm: “Starseed ™” -iň çagyryşy

Erbet ekiz aýal doganyňyz Elsi tarapyndan galdyrylan geň habar sizi geň gahrymanlar, erbet barlyk we haýran galdyryjy başdan geçirmeler bilen doldurylan täsin syýahata çeker. Wayolda size uly sebäpleri saklap biljek peýdaly, ýöne ýuwulmadyk professor kömek eder. Elsi gözlemek sizi ajaýyp güýje eýe bolan kosmiki maşyna alyp barar we bu ýerde ýaşaýan kölegeli şahsyýetiň güýçlerine garşy islegiňizi synap görer.

Esasy aýratynlyklar:

 • Gahryman boluň we tanaýan we söýýän garaňky 80 fantaziýa filmlerimizden ruhlanan çuňňur çuňňur başdan geçirmeleri başdan geçiriň.
 • Doly otagly göwrümli goldaw tejribesi, 1: 1 el yzarlamak we VR bilen täsirleşmek üçin ýörite döredilen VR üçin döredilen ýerüsti oýunlardan lezzet alyň, sizi herekete, oturmaga, durmaga mejbur eder. egilmek we süýrenmek.
 • Bulaşyklyklary çözmek we jikme-jik dünýälere çümmek üçin akyl we bilesigelijiligiňize garşy çykyň; içinden, aşagyndan, üstünden we töweregine göz aýlamak.
 • “Cloudhead” -iň dinamiki ulalýan BLINK lokomasiýa ulgamyny ulanyp, rahatlyk we rahatlyk bilen syrly gurşawdan geçiň.
 • Baýrakly kompozitor Jeremi Soulyň gyrasy pozisiýaly ses we jadylaýjy ses ýazgysy.

SURATLAR

The Gallery – Episode 1: Call of the Starseed Mugt göçürip almak

The Gallery – Episode 1: Call of the Starseed Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core i5-4590
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 970 ýa-da AMD Radeon R9 290
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Goşmaça bellikler: ýerli Rift goldawyny öz içine alýar

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core i7
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 980
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Goşmaça bellikler: ýerli Rift goldawyny öz içine alýar


Oýun nädip gurulmalyThe Gallery – Episode 1: Call of the Starseed

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Gallery – Episode 1: Call of the Starseed gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz