The Forest v1.12

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Tokaýyň giň binasy üýtgeşik däl. Uçar heläkçiligi çöllüge meňzeýän adada ýere gaçýar we ýalňyz diri galan adam diri galmagyň ýoluny gözlemeli. Şeýle-de bolsa, gijäni doldurýança we uzakda ýalpyldawuk gözler görünýänçä, uzaga çekmeýär. Täze jaýyňyzyň ilkinji gezek bolşy ýaly boş däldigine göz ýetirensoň, Tokaý ýakyn wagtda ýatdan çykarmajak täsin başdan geçirmä öwrülýär.

Kaniballar töweregiňizdäki otly meýdanlarda we arassa köllerde ýaşaýarlar, her hereketiňize syn edýärler; tokaýyň hemişe dartgynlylygynyň çeşmesidir. Munuň ýaly haýwanlaryň gözüňe hüjüm etmegine garaşyp bilersiňiz, ýöne olaryň hereketleri nädogry. Käwagtlar gündizine sizi biynjalyk etmek üçin öňe geçerler, ýöne sessiz-üýnsüz seretmek üçin daşardan uzak aralykda durarlar. Beýleki wagtlar, yzyňyzdan çalt geçmek üçin ýakyn agaçlara bökmezden ozal yza çekilip bilerler. Tokaýyň duşmanlaryny çaklamak aňsat däl, bu bolsa her duşuşygy tolgundyrýar.

Duşman görnüşleriniň giňligi hem täsirli we geň galdyryjy bolup biler. Adany has köp öwrenip, gorkunç, gara reňkli gowaklara çümüp barýarkaňyz, duşmanlar gorkunç beden-elhenç şekillere, çuňluga çümýän, biynjalyk edýän nalyşlary goşýarlar. Görmekden gorkýarlar, hatda söweşmek has gorkunç.

Tokaý, möhüm ölçegleri we çeşmeleri dolandyrmak üçin eýýäm göreşip ýörkäňiz, bu täsinlikleri ýok etmek üçin gowy iş edýär. Şeýle hem, tapýan çeşmeleriň hiline ýakyndan gözegçilik etmek hökmandyr. Her miweli gyrymsy agaçda sizi zäherlemeýän bir mukdarda zat ýok, suwuň hemmesi içmek üçin howpsuz däl. Aw awlanan haýwanlardan ýygnan etiňiz çalt bişirilmese çüýrär. Alnan keselleriň hiç biri-de başga ýoluňyz ýok bolsa, şübheli iýmit iýmekden saklap biljek derejede çynlakaý däldir, ýöne iýýän zadyňyz hakda pikirlenmek zerur bolsa, minut-minut awçy ýygnaýan oýunlara goşmaça gatlak goşýar.

SURATLAR

The Forest v1.12 Mugt göçürip almak

The Forest v1.12 Mugt göçürip almak

The Forest v1.12 Mugt göçürip almak

The Forest v1.12 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Dual-Core 2.4 GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 8800GT
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklamak: 5 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX® gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler: 32bit Windows ulanyjylary öz ulgamynda azyndan 4gb goç ulanyp boljakdygyny üpjün etmeli.
 • Oýun nädip gurulmalyThe Forest v1.12

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunThe Forest v1.12 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz