The Final Take

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: HUSH Interaktiw

Neşirçi: Forever Entertainment SA

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 16-njy iýuny

Reanr: Başdan geçirmeler, elhençlik

Bu täsin ilkinji adam elhençliginde birnäçe gahrymanlaryň nukdaýnazaryndan ýazylan garaňky suratlar. Her bir gahrymanyň dürli ýerlerde alternatiw tejribesi bardy, ýöne olaryň hemmesini birleşdirýän umumy bir zat bar. Womanaş zenana gözegçilik ediň we nätanyşlaryň arasyndaky erbet baglanyşygy açmak üçin tapylan wideolardan peýdalanyň.

Oýunyň özboluşly VHS täsiri we reňk shemasy, oýunçynyň dürli nyşanlary we pursatlary başdan geçirip, diňe derejeleri täzeden oýnamak arkaly ýüze çykyp boljak gizlin maglumatlar we habarlar bilen hakyky 1980-nji ýyllary duýýar. Her bir ýerde üýtgeşik öwrüm we täze duşmanlar bar; käbirleri agressiw, beýlekileri bolsa iş taşlamak üçin garaşýan kölegelerde gizlenýärler.

Garaňkylygyň örtüginiň aşagynda gizlenýän zady açmak üçin ýagtylygy ulanyň we kamerany adam gözüniň duýup bilmeýän zatlaryny paş etmek üçin gollanma hökmünde ulanyň.

Aýratynlyklar

. Birnäçe häsiýetli hekaýalar (Oýun oýnaldy)

. Xbox Dolandyryjy goldawy

. Dürli AI häsiýeti (Her dereje dürli oýnaýar)

. Hekaýa has çuňňur öwrenmek üçin Kollektiwleri ýygnaň

. Gizlin obýektler diňe birnäçe saklanýan zatlar bilen “Görünýär”

. Hekaýany islän tertipiňizde oýnaň

. Otaglara girmek üçin gulplanan gapylary täzeden gulplaň we gulplaň.

SURATLAR

The Final Take Mugt göçürip almak

The Final Take Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7
  • Prosessor: Intel ýa-da AMD-den goşa ýadro 2,8 GGs
  • Oryat: 2 GB RAM
  • Grafika: nVidia 320M ýa-da has ýokary, ýa-da Radeon 7000 ýa-da has ýokary, ýa-da Intel HD 3000
  • Saklama: 1 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyThe Final Take

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Final Take gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz