The End is Nigh-P2P

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Muny okaýan bolsaňyz, belki ölendirsiňiz ...

Gepiň gysgasy, sen ölmediň ... ETOK!
Serediň, geljekde hemme zat ölýär ... köplenç.
bu diňe oýun.

Ahyrzaman golaý!

- dolandyryş

Oýun oýnamak:

Ahyrzaman ýakynlaşýar, oýunçy “dünýäniň soňundan” “halas” bolan az sanly “zatlaryň” biri bolan Aşyň üstünden gözegçilik edýär.
Aşyň yzyndan azap we ejir çeker. Ony çüýrän, mutant haýwanlara meňzeş jandarlaryň köpüsine taşlanyňyzda we soňky epiki gözlegine kömek etmekde ... diňe dost tapmak üçin (syýahatynda tapýan adamlaryndan), onuň stres derejesiniň ýokarlanandygyny duýuň.

Aý, wideo oýun patronlaryny we çişleri ýygnaýarsyňyz! bu siziň üçin bir zat etse.

 • Aýratynlyklary:

 • 600+ dereje!
 • 12+ gözlenýän bap!
 • 20+ ýygnalýan we doly oýnap boljak kiçi oýun kartrijleri! (hersiniň ownuk üstünlikleri bilen!)
 • Özüňizi gowy duýjak 80+ üstünlik
 • 100-den gowrak ýygnalýan kiçijik çişler!
 • Gizlin goşmaçalar we gutarnykly ýükler, belki, başga biriniň tapmazyndan ozal görersiňiz!
 • we stres!

 • Oýunyň ady: Ahyrzaman ýakyn
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/583470/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/game/pc/the-end-is-nigh
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, Indi
 • Öndüriji: Edmund MakMillen, Taýler Glaýel
 • Neşirçi: Edmund MakMillen, Taýler Glaýel
 • Ulanyjy reýtingi:🡹2,435 🡻163 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 12 Iýul, 2017

Ahyry ýakyn-P2P

SIZE: 229 MB


SURATLAR

The End is Nigh-P2P Mugt göçürip almak

The End is Nigh-P2P Mugt göçürip almak

The End is Nigh-P2P Mugt göçürip almak

The End is Nigh-P2P Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7 ýa-da has ýokary
 • Prosessor: Intel Core i3
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: bagyşlanan grafiki karta (opengl 3.0 goldawy ýa-da has ýokary)
 • Saklama: 500 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i7
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: nVidia 9999999999999GTX TI SLIx200
 • Saklama: 500 MB boş ýer

Diller:Iňlis*
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyThe End is Nigh-P2P

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe End is Nigh-P2P gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz