The Deep Paths: Labyrinth Of Andokost

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: N / A.

Neşir ediji: N / A.

Çykan senesi: N / A.

Reanr: RPG, öwrüm esasly

Çuň ýollar: Andokostyň labyrinti Stiw Jarman tarapyndan işlenip düzüldi we neşir edildi. 2016-njy ýylyň 26-njy oktýabrynda çykdy.

Çuň ýollar: Andokostyň labyrinti, adaty set esasly hereketi we işjeň öwrümli söweş bilen RPG-de gezip ýören ilkinji adam. Oýunçylar gadymy bir syry açmak we şäherini zyýandan halas etmek üçin howply jandarlar we gizlin hazynalar bilen doldurylan giň labyrinti öwrenýärler.

Köne mekdep, retro duýgusy bilen baý, 3D gurşawy öz içine alýan bu ägirt uly başdan geçirme, “Dungeon Master” we “Lands Lore” ýaly 80-nji we 90-njy ýyllaryň zindan gözlegçilerine döwrebap hormat goýýar.

SURATLAR

The Deep Paths: Labyrinth Of Andokost Mugt göçürip almak

The Deep Paths: Labyrinth Of Andokost Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
    • OS: Windows 7 SP1 +
    • Prosessor: Intel Core 2 Duo E7300 @ 2.6 GHz ýa-da AMD Athlon 64 X2 5200+ @ 2.7 GHz
    • Oryat: 2 GB RAM
    • Grafika: 9.3 mümkinçilikleri bolan DX9 (şader modeli 3.0) ýa-da DX11.
    • Saklanylýan ýer: 3 GB boş ýerOýun nädip gurulmalyThe Deep Paths: Labyrinth Of Andokost

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Deep Paths: Labyrinth Of Andokost gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz