The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Supermassive oýunlar

Neşirçi: Bandai Namco Entertainment Europe

Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 17-nji noýabry

Reanr: Hack we Slash, elhençlik, başdan geçirmeler, halas bolmak

Daň atýança studiýadan ýeke-täk şahaly kinematiki gorkunç oýunlar. Aloneeke ýa-da dostlaryňyz bilen gysga sessiýalarda ýygnamak we oýnamak aňsat. Mendäki Iblis seriýadaky dördünji oýun we 1-nji möwsümiň finaly.

Dokumental film öndürijileriniň bir topary, häzirki ganhor HH Holmesiň 'Öldüriş galasy' atly häzirki zaman nusgasyna çagyrýan syrly jaň alýarlar. Bu bir pursat, geçmek üçin gaty gowy we käbir zerur jemgyýetçilik gyzyklanmasyny gazanmak üçin gözleýän zady bolup biler.

Myhmanhana täze bölümi üçin ajaýyp toplum, ýöne zatlar görünişi ýaly däl. Ekipa! Özlerine gözegçilik edilýändigine we hatda manipulýasiýa edilýändigine göz ýetirýär, birden diňe baha bermekden has köp howp abanýar!

Bu ýerde görünişi ýaly hiç zat ýok, amatlyklar ölmeli! Dünýä ýarmarkasy myhmanhanasynyň täze möwsümiň ahyrky aýratynlyklaryny ulanyp, keşpleriň sanawyny, gurallara esaslanýan bulgurlary we ylgaw, bökmek we dyrmaşmak ýaly giňeldilen hereket hereketlerini öwreniň.

Amerikanyň iň ganly seriýaly ganhoryna öwrülmek üçin dowzahda oturan erbet janawaryň gynançly döredijiliginden gaçyň we öz ölümiňiziň ganhoryň dizaýny bilen döredilen “öldüriş otaglaryndan” diri galyň.

Wepalylygyň gorkunç synaglaryna çydaň - özüňizi gyzyklandyrýan adam üçin öz janyňyzy howp astyna alarsyňyzmy? Tankyt bilen tanalýan iki oýunçy rejesi gaýdyp geldi: hekaýaňyzy dostuňyz bilen onlaýn paýlaşyň ýa-da awtonom 5-pleýerden geçmek tertibi arkaly sanlarda howpsuzlygy maksat ediniň.

Öldürijini ýeňip geçip, ähli aktýorlaryňyza gözegçilik edip bilersiňizmi? Playhli oýnalýan gahrymanlar hekaýa wersiýasynda ýaşap ýa-da ölüp biler.

SURATLAR

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me Mugt göçürip almak

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5-4690K ýa-da AMD FX-8350
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 960, 4 GB ýa-da AMD Radeon R9 380, 4 GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 65 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: TERJIME EDILMELI

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5-8400 ýa-da AMD Ryzen 5 1600
 • Oryat: 12 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce 2060 6 GB ýa-da AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 65 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: TERJIME EDILMELI


Oýun nädip gurulmalyThe Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Dark Pictures Anthology: The Devil in Me gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz