The Climb v1.4

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Uly belentlikleri ölçäň we aşa erkin daga çykmagyň lezzetini duýuň. “Touch” ýa-da “gamepad” dolandyryşlary bilen lider tagtalarynda görnüşi gözden geçiriň we hezil ediň ýa-da iň çalt wagt üçin bäsleşiň. Crytek tarapyndan işlenip düzüldi we CRYENGINE ™ bilen gazanyldy. Mugt ýekelikde dyrmaşmak - epiki belentliklere çykanyňyzda, gowaklary gözden geçiriň, gysga ýollary tapyň we ş.m. adrenalin howasyny başdan geçiriň. Köp oýunçy we üstünlikler - Beýleki oýunçylaryň arwahlaryny ýaryşyň, lider tagtalaryny ýokary galdyryň we dişli gulpy açmak üçin 100-den gowrak üstünlik gazanyň. Bouldering - Kämil tehnikany talap edýän güýçli ugurlary uruň. Syýahatçylyk tertibi - Dostlary VR bilen tanyşdyrmak üçin amatly mehanika bilen dyrmaşyň. Ajaýyp gurşaw - Gije-gündiz dört owadan, çuňňur ýerde tolgunma duýuň.

Werasty dünýäsiniň ölmez-ýitmez şazadasy hökmünde, Olimpyň güýçlerini we mif ýaraglaryny ölüleriň hudaýynyň elinden azat etmek üçin ulanarsyňyz, şol bir wagtyň özünde her bir üýtgeşik gaçmak synanyşygy bilen has güýçlenip, hekaýanyň köp bölegini açarsyňyz. Olimpiýaçylaryň arkasy bar! Zews, Afina, Poseýdon we başgalar bilen tanyşyň we başarnygyňyzy ýokarlandyrýan onlarça güýçli Boons-dan saýlaň. Gidip barýarka açmak üçin müňlerçe ukyply häsiýet bar. Reňkli, durmuşdan has uly gahrymanlaryň doly sesli topary siziň bilen duşuşmaga garaşýar! Olar bilen gatnaşyklaryňyzy ösdüriň we bu uly, işlemeýän maşgala üçin hakykatdanam howp abanýandygyny öwreneniňizde müňlerçe täsin hekaýa wakalaryny başdan geçiriň.

Her gezek üýtgäp durýan ýerasty dünýäsine göz aýlanyňyzda, garawul başlyklary sizi ýatda saklarlar. Hemişelik güýçlenmek üçin gijäniň güýçli aýnasyny ulanyň we indiki gezek öýden gaçanyňyzda özüňize aýagyňyzy beriň. Hemişelik täzelenmeler, tolgundyryjy söweş we gyzykly hekaýany başdan geçirmek üçin özüňiz hudaý bolmaly däldigiňizi aňladýar. Oneogsa-da, biri bolsaňyz, kynçylygy ýeňip geçiň we amaly tejribäňizi synap görjek ak reňkli herekete taýyn boluň. “Supergiant” -yň oýunlarynyň özeni bolan baý, atmosfera görkezişi we özboluşly oýun oýnamagy we kyssa görnüşi bu ýerde doly güýje girýär: ajaýyp el bilen boýalan gurşaw we gan sorujy özboluşly bal, “Underworld” -y janlandyrýar.

SURATLAR

The Climb v1.4 Mugt göçürip almak

The Climb v1.4 Mugt göçürip almak

The Climb v1.4 Mugt göçürip almak

The Climb v1.4 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel i5-4590 ýa-da has uly
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 970
 • Saklamak: 11 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyThe Climb v1.4

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunThe Climb v1.4 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz