The Christmas Spirit: Mother Goose’s Untold Tales Collector’s Edition

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: N / A.

Neşir ediji: N / A.

Çykan senesi: N / A.

Reanr: Nokat we basyň, Gizlin obýekt

Uly balyk redaktorynyň saýlamagy!

Bu at, “Game Club” beta synagçylaryndan ajaýyp hili we aşa oňyn synlary üçin saýlandy.

Domini oýunlarydöredijiler Garaňky romantika we Gizlin ertekilerbaşga bir gyzykly zatlary hödürlemek bilen buýsanýar Ro Christmasdestwo ruhy başdan geçirmeler!

Köne King Kol bir wagtlar şadyýan garry adamdy, indi bolsa açgöz demir ýumrugy bilen erteki şalygyny dolandyrýar. Indi ene ene ýitirim bolansoň, Ro Christmasdestwo ýatyrmak kararyna geldi! Bu, Patyşanyň garyp adamlary üçin iň soňky saman, olar size Ene gozini tapmaga we patyşalygy parahatçylyga we bagta dikeltmäge kömek etmäge çagyrýarlar. Humpty Dumpty, Üç kör syçan we egri adam ýaly klassiki ene goz gahrymanlary bilen birleşiň, bu özüne çekiji gizlin obýektli başagaýlyk oýnunda King Kolyň zalymlygyny duruzmak we erteki Patyşalygyna Täze ýyl getirmek!

Esasy aýratynlyklar:

  • Bonus bölüminde şalygyň jadyly mekgejöwenini dikeldiň!
  • Köp süýji önümleri, Gingerbread erkekleri we heýkeljikleri tapmak üçin!
  • Has gyzykly bolmak üçin ýörite goşmaçalar otagyny açyň!
  • Diňe diwar kagyzlaryndan, sungatdan, aýdym-sazdan, wideolardan we başga zatlardan lezzet alyň!
  • Strategiýa gollanmasy bilen hiç wagt ýitmäň!

SURATLAR

The Christmas Spirit: Mother Goose’s Untold Tales Collector’s Edition Mugt göçürip almak

The Christmas Spirit: Mother Goose’s Untold Tales Collector’s Edition Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • CPU: 1,6 GGs
  • RAM: 1024 MB
  • DirectX: 9.0
  • Gaty disk: 2018 MB


Oýun nädip gurulmalyThe Christmas Spirit: Mother Goose’s Untold Tales Collector’s Edition

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Christmas Spirit: Mother Goose’s Untold Tales Collector’s Edition gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

TUSFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz