The Caregiver | 終焉介護

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Çillanyň sungaty

Neşirýatçy: Çillanyň sungaty

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 2-nji apreli

Reanr: Elhençlik, tötänleýin, gizlin obýekt, açyk dünýä, dolandyryş, halas bolmak

Hossar |終 焉 介 護 hossar hakda psihologiki ýapon gorkunç başdan geçirmesi.

Esasy aýratynlyklary:

Çuňňur tejribe: Atmosfera, foto-realistik grafika elhençlik tejribesini güýçlendirýär.

VHS film estetiki: VHS estetiki, fosforly ekran yzy we gan akma, VHS lentasynyň sesi, biri-biri bilen baglanyşyk we analog wideo signalyndaky jitter ýaly CRT ekranlarynyň daş keşbini we duýgusyny emele getirýär.

Psihologiki elhençlik: Oýun sizi däli eder.

Japaneseapon mowzugy: Japaneseaponiýanyň gorkunç filmlerinden ruhlanan daşky gurşaw sungaty.

Oýunda awtosaw bar.

SURATLAR

The Caregiver | 終焉介護 Mugt göçürip almak

The Caregiver | 終焉介護 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7 SP1 + x64
 • Prosessor: Intel / Amd
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Nvidia / Amd
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 5 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Hawa
 • Goşmaça bellikler: Nauşnik dakyň we garaňkyda oýnaň.

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10 x64
 • Prosessor: Intel / Amd
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia / Amd
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 5 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Hawa
 • Goşmaça bellikler: Nauşnik dakyň we garaňkyda oýnaň.


Oýun nädip gurulmalyThe Caregiver | 終焉介護

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Caregiver | 終焉介護 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz