The Bonfire 2 Uncharted Shores

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Günüň dowamynda çeşme gurýan, senetçilik edýän, aman galan strategiýa oýny. Binalary ýerleşdiriň we öz şäher meýilnamalaryňyzy düzüň. Bu binalaryň ýerleşişi belli bir çeşmeleri dolandyrmak üçin möhüm bolup biler we oýna täsir edýär. Baýrakly oýnuň dowamy “The Bonfire: Taşlanan ýerler”, “Bonfire”: “Uncharted Shores” asyl nusgasynyň her tarapyna giňelýär we has çuňluk getirýär. Şäheriňizi dizaýn ediň, özboluşly şahsyýetleri bolan çeşmeler zynjyrlaryny we işçilerini dolandyryň, gämilerde prosessual döredilen dünýä kartasyny öwreniň, erkin şäherler bilen söwda ediň we syrly zindanlary tapyň. Güýçli şäher guruň we gadymy ýamanlygy ýeňmek üçin jadyly eserlere eýe boluň.

Şäher gurluşyk oýunlarynyň muşdagy hökmünde bu oýny gaty haladym. Gije asuda we owadan, bu ýerde ýaşaýyş ýeriňizi gurup, giňeldýärsiňiz, gijesinde bolsa ölüm howply haýwanlara we duşmanlaryň hüjümlerine duş gelýärsiňiz. Her bir obanyň özboluşly aýratynlyklary bar. Gyzykly dinamika döredýär. Settlementaşaýyş ýeriňizi goramak üçin berk goşun döredip, şäherçäňizi has çaltlaşdyrmak ýa-da ikisiniň arasynda deňagramlylyk döretmek üçin önümçilik howuzyňyzy köpeltmek üçin netijeli işçiler döredip bilersiňiz. Bu ajaýyp oýun. Bu oýny halaýaryn, bu görnüşli oýunlar elmydama seýilgähde ýerleşýär. Thisöne bu, elbetde, her bir käse çaý däl. Adatça koloniýada diri galmak oýunlaryny halaýan bolsaňyz, göwnüňizden turar diýip pikir edýärin. Ynanmasaňyz, satyn almazdan ozal şu ​​ýerde ýa-da telefonyňyzda mugt demo oýnaň, sebäbi bu meniň garşymdaky oýun hakda gaty gowy düşünje berýär. Ösüş haýal duýulmaýar we kynçylyk gowy.

SURATLAR

The Bonfire 2 Uncharted Shores Mugt göçürip almak

The Bonfire 2 Uncharted Shores Mugt göçürip almak

The Bonfire 2 Uncharted Shores Mugt göçürip almak

The Bonfire 2 Uncharted Shores Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Vista / 7/8/10
 • Prosessor: 2 Ghz
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: 1 GB VRAM
 • Saklamak: 500 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik
 • Oýun nädip gurulmalyThe Bonfire 2 Uncharted Shores

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunThe Bonfire 2 Uncharted Shores gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz