The Binding of Isaac Rebirth (1.7.6)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Isak täzeden dogulmagy mugt göçürip almak, tötänleýin döredilen hereket RPG atyjy agyr Rogue ýaly elementler bilen. Yshagyň yzyndan syýahatçylary taparlar geň hazynalar Yshagyň görnüşini üýtgedýär, oňa ajaýyp adam ukyplaryny berýär we köp sanly syrly jandarlara garşy göreşmäge, syrlary açmaga we howpsuzlyga barýan ýol bilen göreşmäge mümkinçilik berýär.

Yshagyň ejesi, imanyny subut etmek üçin gurban berilmegini talap edýän Hudaýyň sesini eşidip başlanda, Yshak sürüleriň garşysyna ýerzemine gaçýar. kemsidilen duşmanlar, doganlaryny ýitirdi, gorkusy we ahyrynda ejesi. Oýun köp ugurly atyja meňzeýär. Oýunçy, häsiýetlerini ekrana aýlaýar, gözýaşlaryny başga tarapa oklaýar;[1] gözýaş duşmanlary ýeňýän oklar. Disko Elysium Soňky kesiş

Yshagyň baglanyşygy: Täzeden döremek, täze ýokary täsirli oýun dwigateli bilen täzeden düzülmegiň iň soňkusydyr (garaşyň 60fps kompýuterleriň köpüsinde), el bilen çyzylan piksel stilindäki çeper eserler, ýokary derejede ýalpyldawuk wizual effektler, seksi Ridikulon jübüti Matthias Bossi + Jon Ewansyň täze ses ýazgysy we ses. Hawa, we ýüzlerçe ýüzlerçe dizaýn, seriýa döredijisi Edmund MakMillen tarapyndan täzeden düzülen we täzeden düzülen goşmaçalar. Bular oýunda bar bolan ýeke-täk zat däl, oýunda edilmeli işler kän bolar. The köp oýunçy re modeimi Oýun oýnamak mugt we 4 oýunçy oýnap biler.

 • Tamamlandy 500 sagat oýun oýnamak
 • 4 MILLION Tohum işleýär!
 • 20 kynçylyk dowam edýär
 • 450+ element, şol sanda 160 sany täze açylmaýan
 • Meşhur dolandyryş padleri üçin toplumlaýyn gözegçilik ediji goldawy!
 • Analog ugrukdyryjy hereket we tizlik
 • Çeper filmiň hili animasiýa ahyry
 • Reanr
  • Hereket

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 4-nji apreli
 • Öndüriji
  • Nicalis Inc.

 • Neşirçi
  • Nicalis Inc.

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  The Binding of Isaac Rebirth (1.7.6) Mugt göçürip almak

  The Binding of Isaac Rebirth (1.7.6) Mugt göçürip almak

  The Binding of Isaac Rebirth (1.7.6) Mugt göçürip almak

  The Binding of Isaac Rebirth (1.7.6) Mugt göçürip almak

  The Binding of Isaac Rebirth (1.7.6) Mugt göçürip almak

  The Binding of Isaac Rebirth (1.7.6) Mugt göçürip almak

  The Binding of Isaac Rebirth (1.7.6) Mugt göçürip almak

  The Binding of Isaac Rebirth (1.7.6) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 8/7 / Vista / XP


 • Prosessor:

  Intel dört ýadro


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  3 GB


 • Oýun nädip gurulmalyThe Binding of Isaac Rebirth (1.7.6)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunThe Binding of Isaac Rebirth (1.7.6) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  GAMES-DATABASE.COM
  OWükiziz