The Big Elk

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Anadoly Loginowskiý

Neşirçi: Anadoly Loginowskiý

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 24-nji maýy

Reanr: Strategiýa, Hereket, Atyjy, Minarany goramak

Uly Elk hereket RPG we strategiýa elementleri bolan Sibirden däli ýokary derejeli atyjy.

Erbetlik tokaýa girdi ... Sen gahrymanmy ýa-da ýok? Eger HawaTokaýy halas etmeli!

Bonus. Asyl ses ýazgysy.

Kompýuteriňizdäki oýun bukjasyndaky 320kbp / s MP3 faýly hökmünde bar bolan ähli sazlar.

Universelem seniň tarapyňda ...

Sag boluň Gahryman!!

Esasy aýratynlyklar:

 • Gurluşyk guruň!
 • Strategiýaňyz hakda pikir ediň!
 • Bulaşyklary çözüň!
 • Hemmesini öldür!
 • Diri galmak!

SURATLAR

The Big Elk Mugt göçürip almak

The Big Elk Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows XPVista78
 • Prosessor: 1,2 Ghz +
 • Oryat: 1024 MB RAM
 • Grafika: 256 MB
 • Saklanylýan ýer: 60 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows XPVista78
 • Prosessor: 2 Ghz
 • Oryat: 2048 MB RAM
 • Grafika: 1 GB
 • Saklanylýan ýer: 60 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyThe Big Elk

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunThe Big Elk gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

KUMPULBAGI.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz