Tekla

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bu piksel sungatynyň ýokary derejeli atyjysynda tükeniksiz duşmanlaryň üstünden ýoluňyzy partladyň. Söweş ukyplaryny ýokarlandyrmak üçin häsiýetiňizi ýokarlandyrmak üçin olaryň galyndylaryny ýygnaň. Tekla, roguelit elementleri bilen ýokary derejeli atyjy. Bu oýun baradaky şikaýatlarym az we goşup we aňsatlyk bilen düzedip bolýar. Ilki bilen bu oýna goşulan bug lider tagtalaryny we bug üstünliklerini görmek isleýärin. Iň bolmanda oýnuň içinde iň ýokary 10 ýa-da 20 ýokary bal görmek isleýärin.

Bu oýunda hiç hili bal ýok, ýöne üstünligiňiz diňe näçe wagt ýaşamagyňyz bilen ölçelýär. Häzirki wagtda bu, “150 sekuntda diri galdyňyz” ýaly jemi sekuntlarda ölçelýär. Bu oýnuň, “150 sekunt” görmekden “2 minut 30 sekunt” dowam edendigimi aýtmagyny has gowy görerdim, ýöne şular üýtgetmek kararyna gelse, bu kiçijik we aňsat üýtgeşme. .. We bu ajaýyp ilkinji hindi oýny! Haçan / satyn alsaňyz we oýnasaňyz, “5 ýa-da 10 minutdan ýüz öwürmäň” diýip maslahat berýärin, sebäbi bu oýun 20-30 minut oýnandan soň has gyzykly görünýär!

Aboveokardaky ilkinji täsirlerim wideosynda alan beýleki tekliplerim, häzirki wagtda hiç zat etmeýän syçanjygyň sag düwmesini ulanyp işjeňleşdirip boljak täze ukyplary goşdy. Gursaklardan ýa-da bir zatlardan tötänleýin taşlanan we syçanjygyň sag düwmesine daňylanlary görmek isleýärin. Şeýlelik bilen, döş dörän täze döşi açarsyňyz we syçanyň sag düwmesi bilen birnäçe märekä zeper ýetirmek üçin göni öňüňize zyňylyp bilinjek granatlar berer. Belki, sähel salymdan başga bir sandykdan täze güýç alarsyňyz, size galkan alar we galkanlar granatlary çalşar we şol bir sag düwme düwmesi bilen işjeňleşdiriler. Galkanlar, belki, gysga pursatlarda sizi birnäçe sekuntlap ​​gorap biler, soň bolsa 20 sekunt sowatmak ýa-da bir zat ýaly bolup biler. Syçanjygyň sag düwmesine bu güýç-kuwwatlaryň birnäçesini goşmak, bu oýny hasam gowy edip biler.

SURATLAR

Tekla Mugt göçürip almak

Tekla Mugt göçürip almak

Tekla Mugt göçürip almak

Tekla Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 (SP1 +) we Windows 10
 • Prosessor: 2.5 Ghz
 • Oryat: 3 GB RAM
 • Grafika: DX10, DX11, DX12 ukyply
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 200 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyTekla

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTekla gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz