Tank Quest

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Deýwid Eşuis

Neşirçi: Deýwid Eşuis

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 12-nji apreli

Reanr: Hereket, Atyjy

Nearbyakyn dostlaryňyzy tutuň ýa-da bu ýokarky, ekiz taýakly atyjy oýunda ýekelikde oýnaň! Her derejeden geçip barýarkaňyz, tankyňyzy synag etmek üçin ýakymly haýwan häsiýetini saýlaň. Tankyňyzda her tabşyryk üçin ulanmak üçin çäksiz oklar bolar, ýöne ýolda peýdaly mina we raketa uçarlaryny hem tapyp bilersiňiz. Derejeler birnäçe tabşyryklara bölünýär we dereje gutarmanka bütin ömrüňizi ýitirseňiz, başda başlamalysyňyz! Her dereje bilen täze ýerleri tapyň, belki-de öldürmek üçin käbir gorkunç haýwanlar!

Aýratynlyklary:

Esasy aýratynlyklar:

 • Bir derejäni başlamak üçin dereje kartasyndan açan derejäňizi saýlaň.
 • Tankyňyzy synag etmek üçin açylmadyk nyşanlardan birini saýlaň.
 • Derejeler Missiýa diýilýän birnäçe kiçi derejeden ybarat, bu ýerde öňe gitmek üçin ähli duşmanlary ýeňmeli.
 • Duşman güýçlerini çykarmak üçin ýygnanan ýerlerden çäksiz ok we ikinji derejeli ýarag ulanyň.
 • Söweş, goşa taýak dolandyryşlary bilen ýokarky görnüş. Tankyňyzyň çanagyny nyşana almak üçin çep taýagy ýa-da WASD ulanyň.
 • Levelserli kooperatiwdäki dostlaryňyz bilen derejäni ýitirmäge kömek ediň.
 • Kartada bar bolan iň soňky derejäni urmak indiki derejäni açar.
 • Menyudaky islege görä “Deathmatch” re modeimi beýleki ýerli oýunçylaryň arasynda soňky gezek söweşmäge mümkinçilik berýär.

SURATLAR

Tank Quest Mugt göçürip almak

Tank Quest Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core i5
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel HD Graphics 4000
 • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: Gamepad dolandyryjysy maslahat berilýär.


Oýun nädip gurulmalyTank Quest

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunTank Quest gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz