Tale of Wuxia

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Heluo studiýasy

Neşirçi: Fenghuang oýny

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 28-nji apreli

Reanr: RPG, Strategiýa, öwrüm esasly, başdan geçirmeler, tötänleýin, simulýasiýa

“Wuxia” ertekisi “Feniks oýunlary” we “Heluo” studiýasy tarapyndan ýerine ýetirilen we ýeke oýunçy PC oýny. Köp täze hekaýalar, oýun oýunlary we ulgamlar goşuldy, bu Wuliniň rowaýatlarynyň täze wersiýasy. “Tale of Wuxia” tarapyndan ulanylýan oýun dwigateli U3D.

“Wuxia” ertekisi oýunçylary öz “Wuxia” -ny sazlap bilýän oýunçy kesgitleýän platforma bilen üpjün etmäge bagyşlandy. Bu täze wersiýada gahrymanlaryň esasy häsiýetleri we söweş sungaty bilen çäklenmegiň ýerine, oýunçylar özleriniň şahsyýetlerini we zehinlerini hem saýlap bilerler. Täze zehin ulgamy gahrymanlary has tapawutlandyrýar. Mysal üçin, zähmetkeşler monoton missiýalara ökde, mekir aýakgaplar üýtgäp bilýän missiýalary makul bilýärler, jade agaçlary gyzlaryň arasynda has meşhur. Dürli zehinler dürli oýun oýunlary bilen gelýär, oýnamakdaky gyzyklylygy ep-esli ýokarlandyrýar.

1. Oýun kartalaryndaky hekaýalar has erkin we hakyky Wuxia dünýäsini şekillendirýän köp sanly täze ulgam bilen enjamlaşdyrylandyr. Mundan başga-da, iň soňky hezil häsiýetiň ösüşinde bolýar.

2. Nyşanlaryň arasynda has köp täsir bar, hatda NPC-leriňem öz duýgulary bar.

3. Birnäçe gutarmak.

4. Gizlin hekaýalaryň köpüsi aýratyn şertler bilen açylmaly.

5. Köp täze hekaýalar goşuldy.

6. Bir häsiýet bilen gatnaşygy bolan gyzlaryň sany 10-dan gowrak artdy.

Häzirki wersiýasynda mugt DLC - Devarajanyň gaýdyp gelişi bar

SURATLAR

Tale of Wuxia Mugt göçürip almak

Tale of Wuxia Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows XP / Win7 / Win 8 (64 bitli OS gerek)
  • Prosessor: intel pentium (R) Iki ýadroly CPU E5200 2.50GHZ ýa-da şoňa meňzeş
  • Oryat: 2 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GeForce 8600GT ýa-da şoňa deň
  • Saklanylýan ýer: 20 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

  • OS: Windows XP / Win7 / Win 8 (64 bitli OS gerek)
  • Prosessor: Intel Core i5 2.80 GHz ýa-da şoňa deň
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 560 ýa-da şoňa deň
  • Saklanylýan ýer: 20 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyTale of Wuxia

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunTale of Wuxia gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz