Tale of Ninja: Fall of the Miyoshi (v1.0.2)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: SY OAMUNLAR

Neşir ediji: SY OAMUNLAR

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 22-nji iýuly

Reanr: Hereket, RPG, Hack we Slash, Başdan geçirmeler, Puzzle

“Ninja ertekisi” Japaneseaponiýanyň Sengoku döwrüniň (Uruşýan döwletleriň ýaşy) taryhyna esaslanýan ninja rol oýnaýan oýun.

Bu oýnuň oýny, esasan, hereket elementleri bilen birleşdirilen enigma oýny.

Oýun aýratynlyklary:

Derejäni gutarmagyň birnäçe usuly

Pleýer her derejedäki nyşany alar. Şeýle-de bolsa, her gezek oýunçy ýumuş alandan soň diňe minimal maglumatlary alýar. Oýunçy indiki maksada nädip ýetmelidigini tapmaly we höküm çykarmaly.

Adatça, her bir missiýanyň dört ýoly bar: “ýel, tokaý, ot, dag” geçmek, ýagny dört dürli Nindou (忍 道, ninja ýoly)

Windeliň ýoly: maksada gysga ýol tapyň we ahyrynda nyşany öldüriň.

Tokaýyň ýoly: bar bolan tabşyryklary gözläň we duşmanyň zerurlyklaryny azaltmak üçin maslahatlary ulanyň.

Otuň ýoly: duşmanyň emele gelmegine ot ýakýan ýaly bolmak

Esasy aýratynlyklar:

 • Windel ýaly çalt
 • Tokaý ýaly ümsüm
 • Ot ýaly gazaply
 • Dag ýaly göçme

SURATLAR

Tale of Ninja: Fall of the Miyoshi (v1.0.2) Mugt göçürip almak

Tale of Ninja: Fall of the Miyoshi (v1.0.2) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit
 • Prosessor: intel Core i3-2100 | AMD FX-6300
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7950
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 12 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär


Oýun nädip gurulmalyTale of Ninja: Fall of the Miyoshi (v1.0.2)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunTale of Ninja: Fall of the Miyoshi (v1.0.2) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CC
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CC
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CC
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz