Taiji (v9.23.2022.1)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Taiji mugt göçürip alyň Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg iň täze ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen Köp oýunçy

Taiji, a-da düzülen başdan geçirmeleri çözýän oýun syrly bulgurlardan doly dünýä. Köp başdan geçirme oýunlaryndan tapawutlylykda, Taijidäki bulgurlaryň hemmesi yzygiderli interfeýsi ulanýar: bolup biljek plitkalar paneli üýtgedildi ýapyk ýa-da ýapyk. Bu ýönekeý ýaly görünse-de yzygiderlilik interfeýs pleýeri köplerde bolup geçýän çaklamalardan ýa-da piksel awlaryndan azat edýär başdan geçirmeler oýunlar.

Çözmek üçin oýunçynyň näme bilen täsirleşmelidigi elmydama düşnüklidir enigma, ýöne näme etmelidigi düýbünden aýdyň däl. Oýunda dürli ugurlar bar, hersiniň öz wizual we mehaniki mowzuklar. Bu dykyz dünýäni gözden geçireniňizde, gaty pikirlenmek we üns bermek möhümdir wajyp maslahatlar käwagt aç-açan görnüşde gizlenýär.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 9-njy sentýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Taiji (v9.23.2022.1) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10 (diňe 64 bit)


 • Prosessor:

  Iň soňky AMD ýa-da Intel seriýaly prosessor


 • Ram:

  4 GB


 • Grafika:

  GTX 900 seriýasy ýa-da RX 400 seriýasy


 • DirectX:

  11-nji wersiýa


 • Saklama:

  350 MB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyTaiji (v9.23.2022.1)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunTaiji (v9.23.2022.1) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz