Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition Proper-SKIDROW

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Oýundan başga-da, möwsümiň geçişini we bonuslaryny alyň (toý köýnegini goşmak bilen 3 sany ýörite eşik)!

2026, Gylyç sungaty: Gelip çykyşy, täze VRMMORPG peýda boldy. Kirito syrly NPC bilen duşuşýar we gysga habar alýar. Bu oýun, tanyş bolsa-da, birnäçe ýyl ozal gaçyp giden oýny bilen meňzeş däl…
“Gylyç sungaty onlaýn” döredijisi Reki Kawahara tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän ORIGINAL HEKAYA.
Güýçli başdan geçirmeler duýgusy bilen MASSIVE GYSGAÇA DÜN ..
Beýleki 3 oýunçy bilen oýundan lezzet almak üçin MULTIPLAYER MOD.
MMORPG meňzeş interfeýs, 16 simwolly topar we Boss söweşleri sebäpli MMORPG DÜZGÜNLERI BARADA DÜŞÜN. .R.

Ady: Gylyç sungaty onlaýn: Boş realizasiýa Deluxe neşiri
Reanr: Hereket, Başdan geçirmeler, Tötänleýin, RPG
Öndüriji: AQURIA
Neşirçi: BANDAI NAMCO güýmenje
Çykan senesi: 27-nji oktýabr, 2017-nji ýyl

Gylyç sungaty onlaýn boşluk realizasiýa Deluxe neşiri Dogry-SKIDROW

SIZE: 19.1 GB (5 GB LINKS / 4 BÖLÜM)SURATLAR

Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition Proper-SKIDROW Mugt göçürip almak

Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition Proper-SKIDROW Mugt göçürip almak

Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition Proper-SKIDROW Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary


MINIMUM:
64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
OS: Windows 7/8/10 (64 bitli OS gerek)
Prosessor: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) ýa-da has gowusy; Dört ýadroly ýa-da has gowusy
Oryat: 8 GB RAM
Grafika: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) ýa-da has gowusy (DirectX 11 kart gerek)
DirectX: 11-nji wersiýa
Tor: Giň zolakly internet birikmesi
Saklanylýan ýer: 40 GB boş ýer
Ses kartasy: DirectX 11 gabat gelýän ses kartasy
TEKLIP:
64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
OS: Windows 7/8/10 (64 bitli OS gerek)
Prosessor: Intel Core i7-4790 (3.60 GHz) ýa-da has gowusy; Dört ýadroly ýa-da has gowusy
Oryat: 16 GB RAM
Grafika: NVIDIA GeForce GTX 760 (DirectX 11 grafiki kartoçka gerek)
DirectX: 11-nji wersiýa
Tor: Giň zolakly internet birikmesi
Saklanylýan ýer: 40 GB boş ýer
Ses kartasy: DirectX 11 gabat gelýän ses kartasy

Oýun nädip gurulmalySword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition Proper-SKIDROW

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition Proper-SKIDROW gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz