Sword and Fairy 7 (v2.0.1)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Gylyç we erteki 7”, “Softstar Technology” (Pekin) Co. hekaýa setirleri, öňki bölümleri bilen deňeşdirilende söweş ulgamyny kämilleşdirýär. Üçünji şahsyň hakyky wagt hereket tertibi adaty öwrüm esasly söweşi çalyşmak üçin ulanylýar, oýunçylara has gyzykly we tolgunmalar getiriler. Söweşjeň tejribe bilen, bu oýun adaty gündogar estetikasynyň gülläp ösmegi bilen size geler. Bu ajaýyp gündogar dünýäsinde başdan geçirmelere taýyn boluň. Öňki bölümlerinden başga, bu gezek hakyky wagt söweşi kabul edilýär, oýunçylar söweşe islendik wagt girip bilerler, üstesine-de gözegçilik edýän keşbiňizi islän wagtyňyz üýtgedip bilersiňiz. Ussatlyk bolup biler her bir nyşan üçin enjamlaşdyrylan, söweş wagtynda islän wagtyňyz ulanylyp bilner, söweşleri dürli-dürli we ýumşak eder.

“Daşarky dünýäler üçin täze” kemçilikler ideýasy. Ygtyýarly gahryman, özleri bilen alyp barýan kemçilikleri bilen ýasalýar. “Daşarky dünýäler” oýnaýarka, oýun aýratyn gowy däl zadyňyzy tapmak üçin tejribäňizi yzarlaýar. Raptidons tarapyndan hüjüm edilmegini dowam etdiriň? Raptiphobia kemçiligini kabul etmek, wagşy jandarlar bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda kynçylyk döredýär, ýöne derrew goşmaça keşpler bilen sylaglaýar. Oýna bu islege bagly çemeleşme, Halcyon-y öwreneniňizde isleýän keşbiňizi döretmäge kömek edýär. Iň uzak koloniýadan syýahat edeniňizde, ekipa .yňyza goşulmak isleýän köp sanly gahryman bilen tanyşarsyňyz. Üýtgeşik ukyplar bilen ýaraglanan bu ýoldaşlaryň hemmesiniň öz wezipeleri, hyjuwlary we ideallary bar. Maksatlaryna ýetmäge kömek etmek ýa-da olary öz maksatlaryňyza öwürmek size bagly.

Halcyon, korporasiýa geňeşi tarapyndan dolandyrylýan we dolandyrylýan galaktikanyň gyrasyndaky koloniýa. Hemme zady dolandyrýarlar ... koloniýanyň iki planetasynyň terraformasiýasy meýilnama boýunça takyk gitmedik mahaly yzda galan keseki haýwanlardan başga. Gämiňizi tapyň, ekipa .yňyzy guruň we Halsionyň hemme ýerinde oturymly ýerleri, kosmos stansiýalaryny we beýleki gyzykly ýerleri öwreniň. Galaktikanyň iň gyrasyna gidýän kolonist gämide tranzitde ýitiren bolsaňyz, onlarça ýyldan soň diňe Halcyon koloniýasyny ýok etmek howpy bilen çuňňur dildüwşügiň içinde bolmak üçin oýanýarsyňyz. Kosmosyň iň uzak ýerlerini gözden geçirip, güýç ugrunda göreşýän dürli toparlara duşanyňyzda, bolmak kararyna gelen gahryman, bu oýunçy tarapyndan döredilen hekaýanyň nähili ýüze çykjakdygyny kesgitlär. Koloniýa üçin korporasiýa deňlemesinde siz meýilleşdirilmedik üýtgeýän.

SURATLAR

Sword and Fairy 7 (v2.0.1) Mugt göçürip almak

Sword and Fairy 7 (v2.0.1) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windowlar 10 - 64bit
 • Prosessor: Intel Core i5 / AMD Ryzen5
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 960 4G
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 85 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Göni ses kartasy
 • Oýun nädip gurulmalySword and Fairy 7 (v2.0.1)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSword and Fairy 7 (v2.0.1) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!