Supesu 2-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň


Geň galdyryjy ölçegli bulgurlary çözüp, täze ýaşaýyş planetasyny gözlemek üçin kosmos gämisi bilen älemde gezelenç ediň!

- Ösýän kynçylyk bilen özboluşly enigma mehanikasy
- Tükeniksiz älemiň rahat atmosferasy
- Aýdym-saz ýoldaşlygyny çekmek
- Düşünjeli oýun


 • Oýunyň ady: Supesu 2
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1159550/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/supesu-2/result/
 • Reanrlar: Tötänleýin, Indi
 • Işläp düzüjiler: Ösüş oýunlary
 • Neşirçi: Ösüş oýunlary
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 15-nji oktýabry

Supesu 2-PLAZA

SIZE: 545 MB


SURATLAR

Supesu 2-PLAZA Mugt göçürip almak

Supesu 2-PLAZA Mugt göçürip almak

Supesu 2-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7, 8, 8.1, 10
 • Prosessor: 2 Ghz goşa ýadro
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: NVidia GeForce GT 730
 • Saklama: 450 MB boş ýer

Oýun nädip gurulmalySupesu 2-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSupesu 2-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz