Super-TiNYiSO

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Eý, hudaý, seret! Bu Powerman! Ol bizi halas etmek üçin gelýär! … Dogry?

Bularyň hemmesi Centropolisde bolup geçýär, şeýle bir ümsüm şäher, ýerli gazet işinden çykypdy. Geň meteorlar kosmosdan geldi we (örän amatly) hemmesi şol ýere ýykyldy. Her bir meteor adamlara aşa güýç berýän hatda nätanyş kristal göterýärdi. Allöne hemme adamlar gowy adamlar däl, olaryň käbiri gödekdi. Örän erbet adamlar boldular. Indi Centropolisde gaty erbet adam ýok, şonuň üçin adamlar doňdurma dükanlaryny we saç salonlaryny talap başladylar, gaty gynandyryjy. Theöne kristallary tapan we gowy adamlar bolanlar şäherini kynlaşdyrmazdylar (bu bir söz, şeýlemi?). Bulaşyklyga sebäp bolmak hukugyňyz üçin göreşiň (meniň pikirimçe bu hem bir söz) ýa-da gahrymanlar şäheri bolan Centropolisde asuda ýerde ýaşamak hukugyňyz üçin göreşiň!

Aýratynlyklary:

 • Her bir gahryman öz dogabitdi aýratyn güýji bolan super gahryman ýa-da gözegçi boluň.
 • Dürli kristallar, häsiýetiňiziň ukyplary bilen utgaşmak üçin öz ikinji derejeli güýji bilen
 • Şäheriň töwereginde uçuň, gaty çalt ylgaň ýa-da hakykatdanam beýiklige böküň ... bizde-de ullakan toplar bar.
 • Dükanda täze nyşanlary açmak üçin bir ýeňiş gazansaňyz, gymmat bahaly daşlary alyň
 • Özüňizi gyzyklandyrýan raýat diýip görkezip, parahat ilatyň arasynda gizlemek üçin super gahryman bilen gizlin şahsyýetiň arasynda geçiň.

 • Oýunyň ady: Super
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1737480/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/super/result/
 • Reanr: Hereket
 • Öndüriji: Fireangyn oýun studiýalary
 • Neşirçi: Fireangyn oýun studiýalary
 • Ulanyjy reýtingi:🡹4 🡻3 7 ulanyjy syn
 • Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabry

Super-TiNYiSO

SIZE: 457 MB


SURATLAR

Super-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Super-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Super-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Super-TiNYiSO Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: i3
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GT 710
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 100 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: i7
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GTX 1660
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 500 MB boş ýer

Diller:Iňlis*
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalySuper-TiNYiSO

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSuper-TiNYiSO gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz