Super Seducer 2 Enhanced-SKIDROW

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Garşy çykyp bolmajakmy?

“Super Seducer 2” realizmiň ähli täze derejelerine azdyrýar. Ilkinji oýnuň býudjetinden 10 esse köp bolan Super Seducer 2 has uly, has gowy we özüne çekiji.

Oýnasaňyz, gülkünç wariantlara gülüp bilersiňiz, şeýle hem hakyky durmuşda size kömek etjek käbir gymmatly sosial endikleri öwrenip bilersiňiz.
Dost tapmak, täze adamlar bilen tanyşmak, dowamly içki ynamy ösdürmek we ozal liganyňyzdan çykandyr öýdýän aýallary (ýa-da erkekleri) azdyrmak has aňsat bolar.
“Super Seduce 2” oýnamak, sosial ukyplaryňyzy ösdürer we söýgi durmuşyňyzy üýtgeder.

Bu gezek, Riçard käbir täze dostlar bilen birleşýär, sebäbi hekaýa 10 täze ssenariýada dowam edýär:

 • Başlyk we kätip
  Bu howply territoriýa, ýöne iş ýerleri gatnaşyklaryň başlamagy üçin umumy ýer. Nädip üstünlikli gezip, işden kowulmazlyk (ýa-da türmä ibermek).
 • Oglanlar toparyndaky gyz
  Göz öňüne getirip boljak iň kyn aldaw ýagdaýlaryndan biri. Ol feminist we dostlary sizi gysmak isleýän gaty ýigitler. Olary saklap, gyz bilen gidip bilersiňizmi?
 • Zolak kluby
  Ol owadan, jynsy, gaty kyn. Müşderi bolmakdan geçip, daşarky işini nädip görüp bilersiňiz ... tonna tans tölemezden?
 • Tanyşlyk programmasy
  “Tinder” -i indiki derejä çykaryň we owadan saryýagyz bilen sene düzüň.
 • Milletara tanyşlyk
  Içgili Riçard kazyýet işine kömek etmek (ýa-da päsgel bermek) synanyşyp ýörkä, Iňlis doglan hytaýly bir owadan saryýagyzy nädip azdyrýar?
 • Bir gijeki stend gözleýärsiňiz
  Çyzykly gyzykly gözleýän adamlary nädip tapmaly we mümkin boldugyça çalt öýe gaýdyp gelmek üçin zatlary köpeltmeli.
 • Çynlakaý gatnaşyk gözleýärsiňiz
  Oturyp, birini tapmagyň wagty geldi, dogry hereket edip, nädogry adamy saýlap, urup bilmersiňmi?
 • Posh Totty vs Supermodel
  Ol ýaňy ýahtadan çykdy, ýöne supermodel gaty jynsy. Saýlamak saňa bagly.
 • Garry Mahmud, ýaş aýal
  Adam, mif, rowaýat. Mahmud şäherde, onuň birnäçe senesi bar. Habibini azdyryp bilermi? 25 ýaş aralygy oňa kömek edermi ýa-da päsgelçilik döredermi?
 • … Hytaý dilinde mandarin derejesi.

“Super Seducer”, oýunçynyň tanyşlyk ssenarilerini saýlap alýan we hereketiň oýnalýandygyny görýän hakyky FMV oýny. Dogry wariantlary saýlamak iň oňat netijä getirer we başga bir zat şowsuzlyga sebäp bolar. Wayolda size tanyşlyk gurlarymyz tarapyndan maslahat berler, size esasy tanyşlyk düşünjelerini öwrenmäge we jemgyýetçilik durmuşyňyzy gowulaşdyrmaga mümkinçilik berer.

Esasy aýratynlyklary:

Aýal perspektiwasy
Aýallaryň nukdaýnazaryndan oýnaň, tanyşlyk ýagdaýlarynda aýal aňyna deňsiz-taýsyz düşünje alyň.

Agaç ýaly ýasa
Hakyky şahalar bilen düýbünden başga ugurlarda bir derejä çykmak mümkin.

Ahyry gutly bolsun
Haýsy endikleri ulanýandygyňyza we näçe ýalňyşlyk goýberendigiňize baglylykda, her derejä çenli bäş dürli ahyry görersiňiz.

Rowaýat aldaw gurlary
Oýun taýýarlanylanda, “Tinder” oýnumyzyň ajaýypdygyna, medeniara tanyşmagyň haýsy meseleleriň bardygyny bilýändigimize we aýal-gyzlarymyzyň derejelerine göz ýetirmek üçin dünýäniň dürli künjeklerinden ýokary derejeli tanyş hünärmenleri bilen maslahatlaşdyk. Bu hakyky dünýä maslahaty, tanyşlyk oýnundaky ýaryşdan öňe geçer.


 • Oýunyň ady: Super aldawçy 2 - Ösen aldaw taktikasy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/863570/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/super-seducer-2/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, tötänleýin, RPG, simulýasiýa, strategiýa
 • Öndüriji: RLR
 • Neşirçi:
 • Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 13-nji sentýabry

Super Seducer 2 Giňeldilen-SKIDROW

SIZE: 16.5 GB

Heý, Super Seducer

Öňden bilşiňiz ýaly, Super Seducer 3 gadagan edildi we Steam-da ýok. Şeýle-de bolsa, SS3 goýberilişini bellemek üçin Super Seducer 2-e gowy täzelenmegi meýilleşdirdik ... ine şu ýerde

SS3-den käbir aýratynlyklary goşduk, şol sanda “Custom Game” türk dilini goşdy we “Unity” we “Twitch” integrasiýasynyň iň soňky wersiýasyna täzelendi.

Synagyňyz üçin birnäçe täze zat bar diýip umyt edýärin!


5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Super Seducer 2 Enhanced-SKIDROW Mugt göçürip almak

Super Seducer 2 Enhanced-SKIDROW Mugt göçürip almak

Super Seducer 2 Enhanced-SKIDROW Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7 ýa-da has soňraky
 • Prosessor: Intel Core i3 4-nji nesil
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel HD Graphics 4000
 • Saklama: 12 GB elýeterli ýer

Oýun nädip gurulmalySuper Seducer 2 Enhanced-SKIDROW

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSuper Seducer 2 Enhanced-SKIDROW gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz