Super Neptunia RPG Deluxe Edition-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Hekaýa

Özüni yglan eden gahryman Neptun, tanyş dünýäde oýanýar, ýöne adyndan başga zady ýada salmaýar. “Neptunia ™” seriýasynda söýgüli Chrome atly bir syrly gyzyň we başga-da üç sany tanyş ýüzüň kömegi bilen, Neptun ýadyny dikeltmek üçin syrly ölçegden syýahat edýär.

Bilmediler, ýaşaýan dünýäsi siwilizasiýany 2D-iň iň ýokary hökümdarlyk eden döwrüne gaýdyp almak isleýän duşmanyň hüjümine sezewar bolýar.

Neptun we onuň dostlary dünýäni we 3D oýunlaryny bilşimiz ýaly halas edip bilermi ýa-da baky iki ölçegde tekizlenermi?

Esasy aýratynlyklary

2D-de täze meni - Halaýan hudaýlaryňyz üç ölçegden iki ölçege bökýärler! “Artisan Studios” we “Compile Heart” buýsanç bilen täze, janly fonlary we täze döredilen 2D animasiýa elini bu hereket bilen ylhamlanan RPG-de çekilen buýsanç bilen hödürleýär! “Artisan Studios” we “Tsunako” täze fon we keşp sungatyny döretmek üçin hyzmatdaşlykda, janköýerler we täze gelenler “Gamindustri” -ni täze 2D görnüşinde görüp bilerler.

Nirä alyp barsaň, men yzarlaryn - Söweş wagtynda uçmak üçin dört taňry bilen oýunçylar emele geliş görnüşini üýtgedip we weýrançylykly hüjüm taraklaryny çykaryp bilerler. Haýsy hudaýyň paketde öňdebaryjydygyna baglylykda, oýunçylar dört dürli formadan hüjümleri strategiýa edip bilerler: Strike, Magic, Support and Heal!

Taňry döwmek! - stuffeňiş gazanmak üçin zatlaryňyzy gysyň we ýörite “Break Attack” -y taýýarlaň! Özgertmek üçin nusgawy ukyplary bilen ýaraglanan hudaýlar, hüjümlerini güýçlendirýän we islendik duşmana zibil taşlaýan goşmaça stat bonuslaryny alýarlar!

Oňa +2 setir halka dakyň - weaponsarag, sowut ýa-da esbaplar bilen açyp boljak başarnyklary we başarnyklary ulanyp, hudaýlaryňyzy güýçlendiriň! Strategiki taýdan başarnyklary belläň we her söweş üçin başarnygyňyzy täzeden düzüň.

Düşündiriş: “A” düwmesini “Yzyna”, “B” düwmesini “Enter” diýip bellemek, bug dilini ýapon ýa-da hytaý diline düzmek ýa-da oýun wagtynda düwme konfigurasiýasy menýusynda düwmeleri el bilen çalyşmak arkaly gazanylyp bilner.

Oýunyň ady: Super Neptunia RPG
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1016960/
Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, RPG
Işläp düzüjiler: Hünärmen studiýalary
Neşirçi: Halkara ideýa zawody
Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 20-nji iýuny

Super Neptunia RPG Deluxe Edition-PLAZA

SIZE: 3.50 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak we häzirki wersiýasyna täzelenýär

Aşakdaky DLC girýär:

> Super Neptunia RPG - Deluxe paketi
> Super Neptunia RPG - Dengeki bilezik toplumy
> Super Neptunia RPG - Dengeki aksesuar toplumy
> Super Neptunia RPG - Famitsu ýarag toplumy
> Super Neptunia RPG - Jadylanan ýarag toplumy
> Super Neptunia RPG - [Cosplay Series] Enjamlar toplumy
> Super Neptunia RPG - [Foreign Series] Enjamlar toplumy
> Super Neptunia RPG - [Traditional Series] Enjamlar toplumy
> Super Neptunia RPG - [Enchanted Series] Enjamlar toplumy
> Super Neptunia RPG - Goşmaça partiýa agzalary
> Super Neptunia RPG - Haýwanlaryň gulaklary we guýruklary
> Super Neptunia RPG - Swimsuit toplumy
> Super Neptunia RPG - Sentai toplumy


SURATLAR

Super Neptunia RPG Deluxe Edition-PLAZA Mugt göçürip almak

Super Neptunia RPG Deluxe Edition-PLAZA Mugt göçürip almak

Super Neptunia RPG Deluxe Edition-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7, 32bit, 64bit (DirectX 12 ekwiwalent)
 • Prosessor: Intel i5 2.3GHz ýa-da AMD A9 2.9GHz ekwiwalent
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: ATI Mobility Radeon HD 5xxx, 1GB VRAM 5000
 • Saklama: 5 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectSound (DirectX) gabat gelýän ses kartasy

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64bit (DirectX 12 ekwiwalent)
 • Prosessor: Intel i5 3.3GHz ýa-da AMD FX-8350 4.0GHz ekwiwalent
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 960 、 ATI hereketi Radeon R9 290
 • Saklama: 5 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectSound (DirectX) gabat gelýän ses kartasy

Oýun nädip gurulmalySuper Neptunia RPG Deluxe Edition-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSuper Neptunia RPG Deluxe Edition-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz