Submerged (v1.1.4)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Uppercut Games Pty Ltd.

Neşirçi: Uppercut Games Pty Ltd.

Çykan senesi: 2015-nji ýylyň 3-nji awgusty

Reanr: Tötänleýin, Başdan geçirmeler, Açyk dünýä, halas bolmak

Suw asty, täsin suw basan şäheri öwrenip, açyk howada çölüň gözelligini açýan üçünji şahs söweşsiz oýun. Kiçijik balykçy gämisinde ýaralanan doganyny şähere getiren ýaş gyz Mikunyň roluny alarsyňyz.

Suw basan şäher köçelerini gaýyk bilen gezip görüň, gark bolan binalary ulaldyň we ölýän doganyňyzy halas etmek üçin zerur zatlary şäherden gözlemek üçin teleskopyňyzy ulanyň. Şäheri öz islegiňiz bilen gözden geçireniňizde, bu reňkli ýerde gülläp ösýän ýaşaýyş mekanyna duşarsyňyz we bozulan dünýä we bozulan maşgalanyň hekaýasyny birleşdirýän gizlin zatlary taparsyňyz.

Oýun aýratynlyklary

Esasy aýratynlyklar:

 • Baý, reňkli we joşgunly ýaşaýyş şertleri bilen açyk açyk gurşaw, oýnaýja gündizine ýa-da gijesinde uzak durmak üçin ajaýyp ýer hödürleýär we sizi üçekden synlaýan syrly galyndylara duş gelýär.
 • Arkaýyn we rahatlandyryjy oýun tejribesi; günüň dogmagyndan we ajaýyp ýerlerinden lezzet almak, ummanyň sesini diňlemek ýa-da bu ýerde ýaşaýan jandarlaryň oýnuna syn etmek üçin wagtyňyzy alyň. Bu oýunda diňe bir ädim bar we bu siziňki.
 • Halas ediş, gurban bermek we tutanýerlilik hekaýasyny birleşdirýän gizlin zatlary tapyň we şäheriň bu görnüşde nähili bolandygy barada has giňişleýin öwreniň.
 • Dürli binalaryň haýsysynyň üpjünçiliginiň bardygyny anyklamak we kartaňyza bellemek üçin teleskopyňyzy ulanyp, kiçijik güýçli balykçy gämiňizde şäher köçelerinde gezelenç ediň.
 • Uzakdan gören zatlaryňyza iň gowy ýoly tapyň. Gämiňizi beýik binalarda we gözel ýerlerde bekläň we has kyn nawigasiýa bulgurlary hökmünde üzümlere, merdiwanlara, gerişlere we turbalara çykyň.

SURATLAR

Submerged (v1.1.4) Mugt göçürip almak

Submerged (v1.1.4) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64Bit
 • Prosessor: Iki ýadro 2.0+ GGs
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce 9800GTX ýa-da ATI Radeon HD 4770
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 3 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64bit
 • Prosessor: Intel i5 2,5 GGs
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 760 ýa-da şoňa meňzeş kart
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 3 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalySubmerged (v1.1.4)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSubmerged (v1.1.4) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz