STURMWIND EX-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň


“STURMWIND EX” köne däp-dessurlardyr arka oýunlary. Eger hereket edýän bolsa - at!
Oýnap bilersiňiz missiýa ähli taýýar derejeler bilen ösüşiňizi tygşytlamak bilen 16 dereje bilen ýa-da arkademode 6 dereje bilen dowam edýär.

16 dereje
3 kynçylyk derejesi
Düzülip bilinýän dolandyryşlar
Dürli ýarag saýlanyp bilner
Döwrebaplaşdyrylýan ýaraglar, dronlar we dürli ýaraglar / pilotsyz görnüşler
Superbeam we smartbombs ýaly goşmaça super ýaraglar
20-den gowrak uly baş duşman
Differentüzlerçe dürli duşman
Üstünlikler, ýokary derejeli we derejeli statistika
Özbaşdak ulanyjy interfeýsi


 • Oýunyň ady: STURMWIND EX
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1087780/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/sturmwind-ex/result/
 • Reanrlar: Hereket, Indi
 • Işläp düzüjiler: b-diri
 • Neşirçi: b-diri
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 30-njy sentýabry

STURMWIND EX-KODEKS

SIZE: 4 GB


SURATLAR

STURMWIND EX-CODEX Mugt göçürip almak

STURMWIND EX-CODEX Mugt göçürip almak

STURMWIND EX-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 10/8/7
 • Prosessor: Dualcore CPU (Intel E4300, AMD Athlon ™ X2 3800+)
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: OpenGL 3.3, VRAM 512 MB,
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer

Oýun nädip gurulmalySTURMWIND EX-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSTURMWIND EX-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz