Streets of Rogue v82-SiMPLEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Rog köçeleri oýunçy saýlamak, erkinlik we anarhiki gyzykly zatlar hakda gödek söz. Oýun ýaly çalt depginde ýokaryk çykýan gödek gürrü fromlerden ylham alýar Yshagyň daşy we .Adro tagtywe RPG-leriň erkin görnüşli, synaglara esaslanýan, ýüze çykýan oýun elementlerini goşýar Deus Ex.

Zyndanda bolmagyň ýerine, oýun işleýär, prosessual döredilen şäherbu ýerde çylşyrymly AI gündelik işlerine girmäge synanyşýan dürli gatlaklardan bolan denizlere habar berýär.

Ösüş üçin oýunçy aýratyn häsiýet aýratynlyklaryny, zatlaryny we daşky gurşawyny ulanmak arkaly belli bir maksat maksatlaryny ýerine ýetirmeli bolar.

 • Ilki bilen atýan, soň bolsa sorag berýän esger hökmünde oýnarsyňyzmy?
 • Oppozisiýany ýuwaşlyk bilen ýok etmek üçin hloroform we köşeşdiriji dartlary ulanýan gizlin lukman?
 • Garawullary iň gorkuzýan ýoldan geçip bilýän genial barmen?
 • Ora-da a aşa akylly gorillakiçi mobilizlenen gorilla goşunyny döretmek üçin beýleki kapasly gorilleri halas etmek?

Güýçli aýratynlyk sanawy

 • Oýuny özüňiz oýnaň! Hiç kimi öldürmek islemeýärsiňizmi? Gowy! Kompýuterleri döwmek isleýärsiňizmi? Coveredapyk!
 • Tötänleýin dünýä nesli we TOTALLY EXTREME oýun oýnamak görnüşi, oýnap biljekdigiňizi aňladýar 600 sagat ýadamaň! Çynlakaý, daşary çykyň !!!
 • Örän ösen emeli intellekt bu seniň kelläňe çydamaz! Bu wirtual adamlardan has ýokary çykyň we kompýuteriňizden has ýokary duýuň!
 • 20-den gowrak (we ösýän!) Differentaly dürli görnüşli gahrymanlary oýnaň! Bartender, alym, haker, gorilla - heý, işiňiz hem şol ýerde!
 • Samsyklyk bilen köp dürli zatlar! Şöhleleri, gipnotizasiýa enjamlaryny, bomba gutularyny gysyň, duzaklary aýyazyk gaýtadan işleýänler .. Aý, ýaraglaram.
 • 4-Pleýer onlaýn we ýerli kooperatiw rejeleri size rehimsizlik we ýalňyzlyk bermäge mümkinçilik berýär!
 • Bir topara ýolbaşçylyk ediň, erkin gullar, piwo içiň, arwahlar içiň, wampire öwrüliň, adamlary gysyň we üstüňize basyň. Şu wagta çenli döredilen iň üýtgeşik oýun.

Oýunyň ady: Rog köçeleri
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/512900/
Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, Indie, RPG
Işläp düzüjiler: Matt Dabrowski
Neşirçi: tinyBuild
Çykan senesi: 12 Iýul, 2019

Rogue v82-SiMPLEX köçeleri

SIZE: 237 MB


SURATLAR

Streets of Rogue v82-SiMPLEX Mugt göçürip almak

Streets of Rogue v82-SiMPLEX Mugt göçürip almak

Streets of Rogue v82-SiMPLEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7 ýa-da soňraky
 • Prosessor: Iki ýadroly Intel ýa-da AMD prosessor
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: DX9 (şader modeli 3.0) ýa-da aýratynlyk derejesi 9.3 mümkinçilikleri bolan DX11
 • Saklama: 320 MB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyStreets of Rogue v82-SiMPLEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunStreets of Rogue v82-SiMPLEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz