Street Fighter 30th Anniversary Collection

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Street Fighter-iň 30 ýyllyk ýygyndysy bilen Street Fighter-iň taryhy mirasyny belläň. 12 Street Fighter atlarynyň bu ägirt uly ýygyndysynda ajaýyp arka balansy ony ilkinji gezek konsollara we kompýuterlere öwürýär. Dört sany düýbüni tutujy at, onlaýn arkaýyn rejesi arkaly arkaýyn tejribäni başdan geçirmäge ýa-da dostlaryňyz bilen oýnamaga mümkinçilik berýär - SFII Hyper Fighting, Super SFII Turbo, SF Alpha 3 we SFIII: Üçünji zarba! Baýram muzeýde dowam edýär, bu ýerde janköýerler we taryhçylar Street Fighter-iň soňky 30 ýylda nähili ösendigini kesgitläp bilerler. “Street Fighter” filmleri barada has giňişleýin öwreniň, gahryman tomaşaçysynda esasy animasiýa spritlerini görüň we Dünýä söweşijileriniň nesillerini döreden franşizany berkitmäge kömek eden dizaýn resminamalaryna sahnanyň aňyrsyna göz aýlaň!

Adamlar onlaýn we zatlardan zeýrenýärler, ýöne men muňa asla gyzyklanmaýaryn, şonuň üçin SF klass oýunlaryndan lezzet alýan adamyň pikirini size hödürleýärin! Oýunlar ajaýyp görünýär we awtonom görnüşde gowy işleýär, men elmydama ownuk-uşak zatlardan we muzeý ýaly zatlardan lezzet alýaryn, hawa, bu siziň üçin gymmat bolmagy mümkin, bu meniň üçin hökman gymmatdy Bu başdan geçirme birneme gysga (doly ädim ätmeli) 2 sagat gutarmaly), ýöne hakykatdanam atmosferaly - ulagyňyzy ýangyç bilen bejerersiňiz, abatlarsyňyz we kämilleşdirersiňiz, her bir kilometri bilen has gowulaşdyrarsyňyz, sebäbi käwagt gaty garşy alynmaýan gurşawdan öňe gitmek bir sekunt pikirlenmegi talap edýär, käwagt bolsa adaty bolmadyk çemeleşme.

Recommendedokary maslahat berilýär - gysga UI, näsazlyklar we hemmesi. Bu zatlary düzedip bolar. Olar düzedilýär. Hatda olar bilen bilelikde bazarda bir wagtyň özünde has gowy öwrüm strategiýasy oýny ýok, esasanam täzeden däl: kiçi topar taktikasy. Belki, Mode7, oýunçylaryň entek “ir giriş” ýagdaýy hasaplap biläýjek oýnuny resmi taýdan “boşatmak” bilen erbet bir karar berdi. Synlardan, iň bolmanda, bu saýlaw üçin birneme baha töleýändikleri görünýär. Haýsy gaty erbet, sebäbi oýun-dizaýn saýlamalary ajaýyp.

SURATLAR

Street Fighter 30th Anniversary Collection Mugt göçürip almak

Street Fighter 30th Anniversary Collection Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 (64-bit gerek)
 • Prosessor: Intel i3 @ 3.0GHz ýa-da AMD ekwiwalenti.
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel HD 4440
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 6 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyStreet Fighter 30th Anniversary Collection

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunStreet Fighter 30th Anniversary Collection gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!