Strategic Command WWII War in Europe v1.20-Razor1911

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Strategiki buýruk Ikinji Jahan Urşy: Europeewropadaky söweş häzirki zaman taryhynyň iň uly gapma-garşylygyny öz içine alýan çuňňur çuňňur öwrümli strategiýa oýny.

Soýuzyňyza degişli her bir milletiň tagallalaryna ýolbaşçylyk edip, oklara ýa-da soýuzdaşlara gözegçilik ediň. Bu üýtgeşik nukdaýnazardan seredeniňde, ileri tutulýan ugurlary, strategiýalary kesgitlemek we uruşda ýeňiş gazanmak üçin global tagallalaryňy utgaşdyrmak bilen, ähli amallary alyp barmagyň iň baş ussady bolarsyň!
Koalisiýaňyzdaky her bir halkyň öz güýçli we gowşak taraplary, tehnologiýa derejeleri, goşunlar, enjamlar we önümçilik kuwwaty bolar we bularyň hemmesinden has gowy peýdalanmak size bagly bolar!

Gury ýer, deňiz we howa boýunça aýlyk söweşi, tehnologiki kämilleşdirişiň köp ugurlary bilen birleşdirilen köp sanly taryhy bölümleri ulanmak. Gözleg we ösüş bilen söweşiň talaplary we çäkli çeşmeler, uzak möhletleýin strategiýaňyza garşy söweşiň gündelik talaplaryny deňleşdirmek, ahyrky üstünlik we ýeňiş üçin möhüm ähmiýete eýe bolar.

Diplomatiýa we içalyçylyk Duşmanyňyza garşy ulanmak üçin esasy gural bolar, sebäbi şuňa meňzeş söweş diňe harby güýçler bilen söweşilip bilinmez. Bitarap güýçler bilen gatnaşyklaryňyzy dolandyryň - bileleşigiňize goşulmaga höweslendiriň ýa-da basyş ediň, söweş tagallalaryňyzy goldaň ýa-da duşman üçin çeşmelerini inkär ediň!

Resurslaryňyzy seresaplylyk bilen dolandyrmak, paýhasly gözleg saýlamalary, paýhasly strategiki saýlawlar we harby meýilnamaňyzy ajaýyp ýerleşdirmek arkaly, bu ösen konfliktiň netijesini şu wagta çenli döredilen iň ösen AI-leriň biri bilen yzygiderli bäsleşip bilersiňiz. Strategiki buýrukda duşman her gezek ejiz nokatlaryňyzdan peýdalanyp, güýçleriňize duzak gurup, her frontda rehimsiz kampaniýa alyp barmak bilen size garşy hüjüm eder.

Strategiki buýruk seriýasy bilen “Fury Software” -iň maksady elmydama Ikinji jahan urşuny çuňňur, ýöne elýeterli görnüşde döretmekdi. Tejribeli söweşijiler onda söýmek üçin köp zat taparlar!

Esasy aýratynlyklar

 • Iki super koalisiýa, Ok we soýuzdaşlara serkerdelik ediň we Europeewropada Ikinji Jahan Urşuna garşy söweşiň!
 • Her heks ähli esasy şäherleri, demir ýollary, logistika merkezlerini we deňiz söwda ugurlaryny öz içine alýan 20 mil aralygy öz içine alýan ýokarky heks esasly kartada oýnaň.
 • 1939-njy ýylda başlanan Uly kampaniýadan başga-da, Strategiki buýruk 1940, 1941, 1942, 1943 we 1944-nji ýyldan başlap senarileri hem öz içine alýar.
 • Hakyky söweş dumanlary, garşydaşyňyzyň niýetlerini we häsiýetlerini diňe bölekleýin bilmek bilen karar bermeli taryhy atmosferany simulasiýa edýär.
 • Has adaty söweş tejribesini isleseňiz, 3-D birlik grafikasyny ýa-da NATO hasaplaýjylaryny saýlap oýnaň
 • Üýtgeşik saýlaw derejesi bilen bölümleriňizi gözläň we kämilleşdiriň! Pyýada ýaraglary, raketalar, suwasty gämä garşy söweş, amfibiýa söweşi we ş.m.
 • Diplomatiýany täze ýaranlardan üstün çykmak we duşmanyňy ýok etmek üçin akylyňy ulanyň!
 • 100-den gowrak üýtgeşik strategiki derejedäki karar wakalary bilen!
 • “Näme-näme” ssenariýalaryny döretmek ýa-da başdan başlap täze kartalary we kampaniýalary döretmek üçin redaktory ulanmak gaty aňsat.

 • Oýunyň ady: Strategiki buýruk Ikinji Jahan Urşy: Europeewropadaky söweş
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/593030/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/strategic-command-wwii-war-in-europe/result/
 • Reanr: Strategiýa
 • Öndüriji: Gaharly programma üpjünçiligi
 • Neşirçi: Slitherine Ltd.
 • Çykan senesi: 6 Iýun, 2017-nji ýyl

Strategiki buýruk Ikinji Jahan Urşy Europeewropadaky uruş v1.20-Razor1911

SIZE: 1,14 GB


SURATLAR

Strategic Command WWII War in Europe v1.20-Razor1911 Mugt göçürip almak

Strategic Command WWII War in Europe v1.20-Razor1911 Mugt göçürip almak

Strategic Command WWII War in Europe v1.20-Razor1911 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows Vista / 7/8/10
 • Prosessor: 1.5 GHZ prosessor ýa-da şoňa meňzeş (Oýuny has ýokary ölçegde işletmek has köp işleýiş güýjüni talap edýär.)
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: 8MB wideo ýady
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 2.20 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses kartasy

Oýun nädip gurulmalyStrategic Command WWII War in Europe v1.20-Razor1911

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunStrategic Command WWII War in Europe v1.20-Razor1911 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz