Stranded Deep-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

BU AÇYLAN DÜN.. ÜÇIN SÖ .GI
Täsin uçar heläkçiliginden soň, theuwaş ummanyň giňişliginde galyp bilersiňiz. Onealňyz, kömek soramaga hiç hili serişdesi bolmazdan, diri galmak üçin elinden gelenini etmeli.

GURMAK CRAFT. DURMUŞ. ESCAPE.
Diri galmak üçin zerur gurallary, ýaraglary we gaçybatalga ýasamak üçin zerur zatlary gözläniňizde, suwuň aşagynda we gury ýerde gözläň. Sharpiti boluň: açlyk, suwsuzlyk we aç-açanlyk dönük dönüklere we Pacificuwaş ummanyň howply jandarlaryna garşy dildüwşük edýär.
Enougheterlik uzak ýaşa, diri gal!


Saglyk, açlyk, suwsuzlyk we gün urmagy. Bu witallary interaktiw diri galmak sagady arkaly dolandyryň we gözegçilikde saklaň. Zäherleri bejermek, döwülen süňkleri bejermek we diri galmak üçin saralýan ganlary bejermek.


Naýzalar, baltalar, ýaýlar, naýzalar we başgalar, interaktiw senetçilik menýusy ýa-da çalt hünärli saýlama tigir arkaly ýasalyp bilner. Öwrenişiňizdäki we daş-töweregiňizdäki zatlar hemmäňizi peýdaly bir zat edip düzüp bilersiňiz.


Hasyl ýygnamak, ussatlyk, nahar bişirmek, fiziki we aw etmek iň ýokary netijelilik ýa-da dürli senetçilik kombinasiýalaryny açmak üçin tekizlenip bilner.


Saýlamak üçin onlarça gatlak we gurluşyk bölekleri bilen; öýüňden uzakda öz öýüňi ýasaý. Gowşak we ýalpyldawuk palma fronddan gaty toýun kerpiç jaýyna çenli.


Saelkenler, gämi duralgalary, ammar, labyrlar, gaýyk hereketlendirijileri we başgalar bilen öz rafyňyzy düzüň. Saelkenler siziň üçin däl bolsa, gyrokopter gurup stilde uçuň!


Iki adanyň birmeňzeş bolmadyk prosessual döredilen dünýäsini öwreniň. Gark bolan gämi heläkçiligine, öňki diri galanlaryň taşlanan gaçybatalgalaryna çümüň ýa-da kit ýaly seýrek deňiz jandarlaryny gözläň.


Suw dolandyryşy we ösümlikleriň ösüş siklleri bilen fermaňyzy guruň we dolandyryň.


Pacificuwaş adalarda agalyk etmegiňizi üpjün etmek üçin iýmit ýa-da öldürmek üçin aw, balyk, duzak we deri haýwanlaryny awlaň.


Eger kynçylyk gözleýän bolsaňyz, diwar kubogyny we gaty möhüm sylagy almak üçin üç başlygyň birini alyň.


Bug üstünliklerini açyň! Iň gowy diri galanlar üçin oýundaky lider tagtalaryndaky dostlaryňyzy statistika bilen deňeşdiriň.


Bölünen ekran hyzmatdaşlygyny ýa-da “Steam” -yň üsti bilen akym oýnamak Uzakdan oýnamak!
https://store.steampowered.com/remoteplay/


Karta adasynyň redaktory arkaly dünýäňizi sazlaň. Aýal ýa-da erkek ýaly oýnaň. Oýun kynçylygyňyzy üýtgediň. Bölünen ekranly hyzmatdaşlygy oýnaň we ş.m.


Customörite adany dörediň we ony halas ediş dünýäňize goşuň!
Eliňizi heýkeltaraş ediň we isleýän başdan geçirmeleriňiz adasyny döretmek üçin her bir aýratyn agajy, gaýany we jandary el bilen ýerleşdiriň!

Hatda dostlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz!


Biziň isleýän zatlarymyz we isleýän zatlaryňyzy bilýäris!

 • Näsazlyklar bilen iş salyşmak - “Stranded Deep” tejribäňiziň mümkin boldugyça ýalňyşsyzdygyna göz ýetirmek üçin köp tagalla edildi, ýöne oýun irki giriş döwründe, şonuň üçin kemçilikler bolar. Olary gysmak üçin elimizden gelenini ederis.
 • Çykyş - Öndürijiligi optimizirlemek, irki giriş döwründe dowam etjek möhüm dowam edýän prosesdir.
 • Adanyň we ýeriň dürlüligi - Dürli prosessual nesiller üçin has üýtgeşik biomlary we biome parametrlerini döretmek.
 • Has köp ýabany tebigat - Has köp balyk we akula görnüşlerini we guşlar, ýylanlar we keýikler ýaly has gyzykly ada ýabany tebigatyny öz içine alýar.
 • Ahyrky oýun ssenariisi - Halas bolmak synanyşygynda goşmaça meseleleriň we dünýäde öňe gidişligiň bir toparyny ýerine ýetirmek.
 • Hyzmatdaşlyk oýun - Nägilelik topary hökmünde birleşip, üpjünçiligiňizi paýlap ýa-da biri-biriňizi ýok edip bilersiňiz.
 • Ulanyjy interfeýsi gowulaşdy - Oýundaky UI-leriň hemmesi wagtlaýyn we has ýerlikli tema bilen çalşyrylar.
 • “Occulus Rift” goldawy
 • Dolandyryjy goldawy
 • Has köp zat! - Has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyza serediň, https://www.beamteamgames.com

 • Oýunyň ady: Çuňňur
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/313120/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/stranded-deep/result/
 • Reanrlar: Başdan geçirmeler, Indi
 • Işläp düzüjiler: Beam Team oýunlary
 • Neşirçi: Beam Team Pty Ltd.
 • Çykan senesi: 2015-nji ýylyň 23-nji ýanwary

Çuňňur PLAZA

SIZE: 2.63 GB


SURATLAR

Stranded Deep-PLAZA Mugt göçürip almak

Stranded Deep-PLAZA Mugt göçürip almak

Stranded Deep-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows Vista ýa-da has ýokary
 • Prosessor: 1.8 GGs Intel iki ýadroly we ondan ýokary
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel HD5500 we soňraky. Iň az 512MB VRAM. Pixel Shader 3.0 goldawy. Gijikdirilen yşyklandyryş goldawy (2005 we soňraky kartlaryň köpüsi yza süýşürilen goldawy goldaýar)
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 1 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 ýa-da has ýokary
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: 2GB VRAM bilen NVIDIA GTX600 ýa-da ATI HD7000 seriýasy
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 1 GB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyStranded Deep-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunStranded Deep-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz