Stone Kuuma Sauna-SKIDROW

LINKLERI OWüklemäge gidiň

G'day, men daş. Ine, biziň bug sahypamyz. Bu aýratynlygyň interaktiw hekaýasyny oýnaň (surata düşürilmegine ýa-da ýeňilmegine ýa-da utulmagyna garaşmaň) we nämäniň bolandygyny görüň. Hawa, gödekdi, ýöne gowy durmuş sapagy. Lezzet alyň we muny ýadyňyzda saklaň, bir topar däli haýwan.

Storyeri gelende aýtsak, bu hekaýa hakykatdanam hemmeler üçin bolmaz. Şonuň üçin ýoldaş, öz töwekgelçiligiň bilen gir.

Mundan başga-da, QUANTUM BREAK-yň kyssa dizaýneri we GRAVITY, PROMETHEUS we başga-da VFX suratkeşi ýaly dünýä topary tarapyndan döredildi.

Gowy, sen ýoldaş.

Ps FLAMING HYZMATLARYNYIST Sanawy aşakda. Şu gün hekaýamy oýna!

PP-ler men @StoneKoalaPI we @ConvictGames-i yzarlaň, şol süýdemdirijiler meniň hekaýamy aýtmak üçin däli boldular!

AÇMAK aýratynlyklary:
• 3-nji adam, şonuň üçin pilotsyz kamerany töweregimde öwrüp, meni “Voodoo” ýaly hereket etdirip bilersiňiz
• Çuňňur, salgylanma agyr interaktiw hekaýa, ýoldaş.
• Içmek, tans etmek we lezzet almak üçin çilim çekmek. Negroni maslahat berýärin.
• Karta esasly mugt gezelenç, dünýäni öz islegiňiz bilen öwrenip bilersiňiz. Ine käbir maslahatlar:
• Ajaýyp tehno üçin “Echo”, suwuk altyn we kwartiram üçin tüsse Possum. Bu rahat ýoldaşlar.
• atesoldaşlarymyň topary. Les, weýrdo we kanye söýgülisi we ajaýyp çokundyryjy Aleks ýaly.
• BTW Kokini görseňiz, oňa ýene bagyşlaň diýiň. Iblisi görseň, ylga, ylga, ylga!
• Recordazgylar dükanynda syrkaw we gelýän hindi sazandalarynyň ajaýyp ygtyýarly ýollary.
• Raýan Little, Luçii, Ilkka S, Warchief, Jeýms Tottakai we başgalar ýaly
• Çynlakaý saz ajaýyp. Hip hop, duzak, daş daş we agyr tehno bar!
• Şeýle hem “KLASSIK KINOLAR BAR” !!! Hawa, film klassiklerine tomaşa edip bilersiňiz
• Duýgudaş urgy, diri ölenleriň gijesi we Kelli toparynyň hekaýasy (KONWIKT Wekili)

• Meniň bilen garaşyň.
• Bu bonza we dowzah bolar, meniň pikirimçe siz ondan has gowy adam bolarsyňyz.

Ateoldaşyňyz,

Daş.

Oýunyň ady: Daş
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/907770/
Reanrlar: Başdan geçirmeler, tötänleýin, hindi
Işläp düzüjiler: Iş kesilen oýunlar
Neşirçi: Iş kesilen oýunlar
Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 21-nji sentýabry

Daş Kuuma Sauna-SKIDROW

SIZE: 3.03 GB


SURATLAR

Stone Kuuma Sauna-SKIDROW Mugt göçürip almak

Stone Kuuma Sauna-SKIDROW Mugt göçürip almak

Stone Kuuma Sauna-SKIDROW Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
  • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
  • OS: Windows 7 64 bit (64 bit OS gerek)
  • Prosessor: Iki ýadroly prosessor, 2,5 GGs ýa-da has ýokary
  • Oryat: 6 GB RAM
  • Grafika: DX11 gabat gelýän wideo karta
  • Saklama: 6 GB boş ýer
  • Goşmaça bellikler ↓: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Maslahat berilýär:

  • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
  • Goşmaça bellikler ↓: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Oýun nädip gurulmalyStone Kuuma Sauna-SKIDROW

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunStone Kuuma Sauna-SKIDROW gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz