Still There-GOG

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Näçe uzak?

DÜZGÜN BOLANOK Geçmişden gaça duruň, ýatdan çykaryň, ajaýyp italýan kofesini taýýarlaň.

HAKYKATY öwreniň

Gyssagly radio ýaýlymyny alandan soň, izolirlenen kosmos maýak saklaýjysynyň we AI ýoldaşynyň tertibi hemişelik bozulýar. Baý we ynandyryjy gahrymanlar bilen gepleşikler arkaly ýüzbe-ýüz boluň, konsol beriň we boýun alyň. Nusgawy, adamkärçilikli, ylym-bilim syry.

MESELE PUZLARY ÇÖZ. .R

“Bento” -nyň ýeke-täk operatory Karl Hamba ýaly gazanç edersiňiz; bortdaky emeli intellektiňiz bolan Gorky bilen birlikde esasy ulgamlaryna gözegçilik etmek we abatlamak. Wokzalyň çylşyrymly funksiýalaryna düşünmek, işsiz iş berijilere habar bermek we hakyky maksadyňyzy bilmek üçin daşky gurşawyňyzy öwreniň.

WAGTY GEÇ. .R

Gündelik işleriň arasynda özüňizi gyzyklandyrjak köp zat taparsyňyz. Gorkini küşt oýnuna çagyryň, öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdiriň we öz peşewiňizi başga bir “lezzetli” nahara gaýtadan işlediň. “Bento”, görýän zatlaryňyz bilen täsirleşmegiň jikme-jiklikleri we gyzykly usullary bilen ajaýyp.


 • Oýunyň ady: Entegem bar
 • Dükanyň sahypasy: https://www.gog.com/game/still_there
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/still-there/result/
 • Reanrlar: Başdan geçirmeler
 • Işläp düzüjiler: GhostShark
 • Neşirçi: Aýsberg interaktiw
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 20-nji noýabry

Entegem GOG

SIZE: 291 MB


SURATLAR

Still There-GOG Mugt göçürip almak

Still There-GOG Mugt göçürip almak

Still There-GOG Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64-bit
 • Prosessor: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: Intel HD 530
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 512 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Iň soňky draýwerler bilen DirectX gabat gelýän ses kartasy
 • Goşmaça bellikler ↓: AMD Crossfire sazlamasyny ulanmak öndürijilik meselesine sebäp bolup biler.

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64-bit we ondan ýokary
 • Prosessor: Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz ýa-da AMD FX-9370
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA® GeForce® GTX 960 ýa-da AMD Radeon R7 370
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 512 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Iň soňky draýwerler bilen DirectX gabat gelýän ses kartasy
 • Goşmaça bellikler ↓: AMD Crossfire sazlamasyny ulanmak öndürijilik meselesine sebäp bolup biler.

Oýun nädip gurulmalyStill There-GOG

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunStill There-GOG gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz