Steel Division 2 Nemesis 3 Battle Of Rimini-Razor1911

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Nemezi: Rimini söweşi wagtynda bolup geçýär Zeýtun operasiýasy1944-nji ýylyň sentýabr aýynyň ortalarynda soýuzdaşlaryň Adriatik kenaryndaky nemesleriň got gorag liniýasyny kesmäge synanyşandygyny gördi.

Bu hüjüm bilen Iňlis sekizinji goşuny nemesleri ätiýaçlyk gorlaryny ýerleşdirmek üçin gündogar kenar ýakasyna hüjüm eder. Soňra ABŞ-nyň 5-nji goşuny Germaniýanyň 10-njy goşunyna duzak gurmak maksady bilen Italiýanyň merkezindäki Florensiýadan Bolonýa tarap gitmegi maksat edinýär.

Elhenç howa şertlerinde operasiýa göz öňünde tutulşy ýaly netije bermedi. Rimini töwereginde agyr söweş bolup, şäheri weýran etdi. Got setiriniň bozulmagy hiç haçan amala aşmady, Rimini azat etmek gaty gymmat düşdi.

Nemezi: Rimini söweşi täze bölümler ýa-da üýtgeşiklikler bilen içgin öwrenilen we taryhy taýdan takyk iki sany täze söweş toparyny öz içine alýar.

1. Fallschirmjäger
Bilen Nemezi: Rimini söweşi Ok buýruk berip biler 1. “Fallschirmjäger-Division”, Ikinji jahan urşunyň açylyş tapgyrynda köp sanly batyrgaý howa operasiýasynyň başynda nemes paraşutçylary. Esgerleri 1. “Fallschirmjäger-Division” Monte Kassinonyň monastyryny berk goramagy netijesinde rowaýata öwrüldi.

Greenaşyl Grenadier işe alynýanlar bilen berkidildi we Türkmen Ost-Legionäresöweş toparynyň diňe onlarça ygtyýary bar Igerolbars E. ýöne tankyň garşysyna ep-esli güýçler bilen düzýär PaK 43 çekilen ýaraglar, Nashorn we Jagdpanzer IV tank ýok edijiler. Birnäçe howa meýdançasynyň ýakynlygy sebäpli Luftwaffe güýje ýerleşdirilip bilner.

The 1. Fallschirmjäger goranyşda, esasanam örtülen ýerlerde ajaýyp söweş toparydyr, ýöne durmak üçin güýç ýok.

2-nji Täze Zelandiýa bölümi
The 2-nji Täze Zelandiýa bölümi soýuzdaşlaryň arasynda bir täsinlik bardy: ne pyýada goşun, ne-de sowutly, gibrid ýaragly söweş topary. Iňlis sekizinji goşunynyň bir bölegi we Ortaýer deňziniň töwereginde, Kritden Trieste we Sisiliýa kampaniýasyna çenli söweşen weteranlaryň düzümine indi Rimini ele almak tabşyryldy.

Meşhur Maori batalýonyny goşmak bilen köp sanly pyýada goşuna bil baglamak 3-nji grek dag brigadasy,. 2-nji Täze Zelandiýa bölümi ýaly köne enjamlar bilen birlikde ýeterlik sowut goldawyny görkezýär M4A2 we M4 (105mm)“Sherman” tanklary, şeýle hem öz sowutly goşun bölümi Lynx Skaut Awtoulagy. Goşunynyň talaňçylyk häsiýeti bilen tanalýan bu topar, şübheli gelip çykyşy bolan ýaraglary öz içine alýar, şol sanda ele salnan nemes we beýleki “azat edilen” soýuzdaş materiýa.

The 2-nji Täze Zelandiýa bölümi jenaýat we gorag meselesinde deňagramly, gowy saýlanan saýlawdyr.

Esasy aýratynlyklary

 • Çekeleşikde ýa-da onlaýn köp oýnaýjyda oýnap boljak iki sany täze söweş toparynyň buýrugyny gazanmak: weteran 1. Fallschirmjäger we 2-nji Täze Zelandiýa bölümi.
 • Iňlisler ýaly täze bölümlere giriň Bristol Beaufighter agyr söweşiji, grek Martin Baltimor bombaçy, nemes (ýesir alyndy) 2005-nji ýyl ýaly söweşiji, şeýle hem dürli täze pyýada goşun bölümleri Oplites Gresiýanyň dag pyýada goşunlary we Täze Zelander Maoris.
 • Gresiýanyň leýtenanty bolan täze Ace-ni dolandyryň Marinos Mitralexis1940-njy ýylda tüpeňlemek bilen öldürilen ilkinji WW2 uçarmanlaryndan biri Spitfire Mk.Vc.

 • Oýunyň ady: Polat 2-nji bölüm - Nemezi 33 - Rimini söweşi
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1477780/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/steel-division-2/result/
 • Reanr: Hereket, Indi, Simulýasiýa, Strategiýa
 • Öndüriji: Eugen ulgamlary
 • Neşirçi: Eugen ulgamlary
 • Çykan senesi: 28-nji ýanwar, 2021

Polat Bölümi 2 Nemesis 3 Rimini-Razor söweşi1911

SIZE: 52,7 GB

esasy oýun, ähli DLC, multi6, v47028
söweş paketine dolan
gara ýekşenbe
serkerde deluxe paketi
wistulada ölüm
nemesis 2 - lvow kemsidiji
nemesis 3 - rimini söweşi
deslapky sargyt
berkitme bukjasy 1
berkitme paketi 2
berkitme paketi 3
berkitme bukjasy 4
berkitme paketi 5
berkitme paketi 6 - awtomatik ýerleşdirme
berkitme paketi 7 - gatnaşygyň düzgünleri
berkitme paketi 8 - ýok etmek tertibi
reinforcement_pack 9 goşun generaly bilen
Finlýandiýanyň ykbaly
d - gün paketine hormat

SURATLAR

Steel Division 2 Nemesis 3 Battle Of Rimini-Razor1911 Mugt göçürip almak

Steel Division 2 Nemesis 3 Battle Of Rimini-Razor1911 Mugt göçürip almak

Steel Division 2 Nemesis 3 Battle Of Rimini-Razor1911 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Hyzmat paketi 1 bilen 64 bitli Windows 10 / 8.1 / 7
 • Prosessor: Intel Celeron G4920 (Miras: i3-2100), AMD Athlon 200GE
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GT 1030 (Miras: Nvidia GeForce GTS 450), AMD Radeon RX 460 (Miras: ATI Radeon HD 5570)
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses kartasy

Maslahat berilýär:

 • OS: Hyzmat paketi 1 bilen 64 bitli Windows 10 / 8.1 / 7
 • Prosessor: 4 ýadro Intel | AMD CPU (Intel i3-8100, AMD Ryzen 3 1200)
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Nvidia Geforce GTX 1060 3 GB (Miras: Nvidia Geforce GTX 780), AMD Radeon RX 580 (Miras: AMD Radeon R9 290X)
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses kartasy

Oýun nädip gurulmalySteel Division 2 Nemesis 3 Battle Of Rimini-Razor1911

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSteel Division 2 Nemesis 3 Battle Of Rimini-Razor1911 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz