Startup Company (v1.24)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Başlangyç kompaniýasy, biznes simulýasiýa sandbox oýny. Siz kiçi bir başlangyjyň baş direktory we kompaniýaňyzy ösdürmek isleýärsiňiz. Ujypsyzja maýa goýum bilen dünýäniň iň uly tehnologiýa ägirtlerine garşy bäsleşmek we taryhda iň gymmatly kompaniýa bolmak arzuwy üçin ajaýyp web sahypasyny döretmegi maksat edindiňiz. Kompaniýanyňyzyň üstünligi, web sahypasyny dolandyrmak we dolandyrmak ukybyňyza baglydyr. Hosting kuwwatyny artdyrmak we marketing kampaniýalaryny netijeli alyp barmak bilen, aýratynlyklary yzygiderli ösdürmeli we kämilleşdirmeli bolarsyňyz. Şäher size ähli ululykda we görnüşdäki ofisleri hödürleýär. Iň amatlysyny saýlamak size bagly. Işgärleriňizi begendirip, edara guramak we bezemek siziň işiňiz. Işgärleriňiz üstünlikleriňiziň möhüm bölegidir. Ulalansoň has köp adam toplamagy dowam etdirmeli bolarsyňyz. Wagtyň geçmegi bilen işgärleriňiz sizden we kompaniýadan has köp zat talap edip başlar. Bäsdeşleriňiziň ret edip bilmejek iş teklibini ibermezden ozal, olary bagtly etmek siziň işiňizdir!

Durnukly we ygtybarly serwerlersiz web sahypasy ýok. Web sahypaňyz has köp traffigi özüne çekýänligi sebäpli, wirtual serwerlerden öz doly aýratynlykly hosting merkeziňize geçmeli bolarsyňyz. Maksat düşnüklidir: pudakdaky iň uly web sahypasy bolmak. Bäsdeşleriňizi satyn almak we birleşdirmek isleseňiz ýa-da işden çykýança olardan has ýokary bolsaňyz, size bagly! Başlangyç kompaniýasynda telekeçi we baş direktor wezipäňiz bar we öz tehnologiýa kompaniýaňyzy noldan başlamak wezipäňiz bar. Maksat Gugle, Friendbook we Amazine ýaly titanlar bilen bäsleşmek - atlar awtorlyk hukugynyň jaňlarynyň öçmegine sebäp bolmazdan oýun äleminde tanalýar. Siziň derejäňiz ýokarlanýar we işgärleriň iş derejesini kesgitleýän menejerler, grafiki modullary öndürip biljek dizaýnerler we işgäriňiziň iş wagtyny sazlap bilýän kadrlar dolandyryjylary ýaly täze işgärleri açýar. Oýunyň bir elementi, işgärleriňiz uzak wagtlap dynç alman işleseler ýa-da şertnamasynda saglygy goraýyş we mugt içgiler ýaly zatlar ýok bolsa ýa-da ofis agyr dubly mejlis stollary bilen enjamlaşdyrylmasa, gynançly we öndürijilikli bolmazlygydyr. çydap bolmajak gymmat divanlar.

Oýun gidip barýarka, has köp web sahypasynyň aýratynlyklaryna we serwer hosting merkezlerine geçersiňiz. Marketing funksiýasy, hakyky diňleýjini dogry nyşana almak ukybyňyza esaslanýan hakyky dünýä ýalydyr. Şeýle hem, ulanyjylaryň pikirlerine esaslanýan aýratynlyklary gowulandyrmaly bolarsyňyz. Jemi kanagatlanma ähli aýratynlyklaryň ortaça esaslanýar. Marketing kampaniýalary geçirilende kanagatlanma, konwersiýa tizligiňize gönüden-göni täsir eder. Diňe bir giriş sahypasy bilen web sahypasyny işletmek gaty gyzykly bolmaz. Marketing kampaniýalary Tekst mahabaty, Banner mahabaty, wideo mahabaty we abunalyk bolup biler. Öz kompaniýaňyzy dolandyrmagyň tarapyny gowy görýärin we bu, iş simulýasiýa oýun reanrynda oýnan oýunlarymyň üsti bilen iň gowy ýalpyldawuk we pikirlenen.

SURATLAR

Startup Company (v1.24) Mugt göçürip almak

Startup Company (v1.24) Mugt göçürip almak

Startup Company (v1.24) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: 2 GGs goşa ýadro
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 570 ýa-da şuňa meňzeş
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyStartup Company (v1.24)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunStartup Company (v1.24) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz