Starship Annihilator (v2.01)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Starship Annihilator Mugt göçürip almak (v2.01) Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg iň täze ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen Köp oýunçy

Çak edişi ýaly alymlar, Akmaýanyň ýoly Andromeda Galaxy bilen çaknyşdy. Şeýle-de bolsa, olar öz hasaplamalarynda çykyş etdiler we çaknyşyk has ir ýüze çykdy. 3521-nji ýylda bu betbagtçylyk wagtynda Gün ulgamy Akmaýanyň ýolundan bütinleý zyňyldy agyrlyk güýji güýçler we Akmaýanyň ýoly we Andromeda çaknyşygy netijesinde gara çukura siňdi. Staryldyz ýok edijiler! Klassiki stil wertikal aýlaw-atyjy. 10 dereje we 10 başlyk öz içine alýar duşmanlar. Weaparagy üýtgetmek üçin birnäçe güýç güýçleri bolar. Her derejäniň içinde howpdan pes derejä çenli üýtgeýän dürli duşmanlar bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz! Bolýar ... Bugda peýda bolan başga bir kosmos gämisi oýny. Garaz, kosmos gämisiniň atyş oýnuny ösdürmek kyn däl, iň bolmanda oýunçylary bu oýny gyzykly edýän üýtgeşik bir zat ediň.

Dereje derejesi monoton. Ilkinji 3 basgançakdan soň özüňizi gaty içgysgynç duýarsyňyz we oýny ýapmak islärsiňiz. Thisöne bu oýny ýeňmeseňiz, oýnuňyzyň tamamlanmagynyň% peseljekdigine düşündiňiz. Şonuň üçin bu oýny ahyrynda ýeňmäge mejbur bolduň. -Bu üýtgeşik we pes däl adaty kosmos gämileriniň atyş oýny döredijilik. Diňe bir gämi bar we ony sazlamak üçin mümkinçilik ýok. Onlyeke-täk 3 güýç güýji 2 ýaýly ok, 3 ýaýly ok we bir ok; hemmesi 30 sekunt töweregi dowam edýär we peýda bolýar tötänleýin. Duşmanlaryň hemmesi deň derejede içgysgynç, başlyklar hem üýtgeşik zat däl. Levelshli derejeleriň birmeňzeş we sazyň birmeňzeşdigini goşuň monoton.

 • Reanr
  • Hereket

 • Çykan senesi
  2016-njy ýylyň 3-nji sentýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows


 • Prosessor:

  Esasy i3 ýa-da has ýokary


 • Ram:

  4 GB


 • Grafika:

  1 GB


 • DirectX:

  9.0c wersiýasy


 • Saklama:

  100 MB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyStarship Annihilator (v2.01)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunStarship Annihilator (v2.01) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz