Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Wyldyz söweşleri” hekaýasy we hereketi: “Force Unleashed ™” “Star Wars The Force Unleashed: Ultimate Sith Edition”, oýunçylara hekaýada Güýçüň iň çuň, garaňky tarapyny görkezjek oýnuň ýörite täze wersiýasy bilen giňelýär. olary Luk Skywalkeriň özi bilen çaknyşýar. “Ultimate Sith Edition” “Wyldyz söweşleri”: “The Force Unleashed” -däki ähli asyl tabşyryklary we ozal diňe göçürip almak arkaly elýeterli mazmuny we täze eksklýuziw bonus derejesini öz içine alýar. Wyldyz söweşleri: “Force Unleashed” güýçleriň gerimini we gerimini düýbünden göz öňüne getirýär we oýunçylary Darth Waderiň “Gizlin okuwçy” hökmünde görkezýär, görlüp-eşidilmedik güýçler bilen ýaraglanan syrly täze keşbiň gözleri bilen görlen “Wyldyz söweşleri” galaktikasy barada täze açyşlary açýar.

“Ultimate Sith Edition” asyl “Wyldyz söweşleri: The Force Unleashed” wideokamera we üç sany täze derejäni özünde jemleýär, iki sany “Wyldyz söweşleri” film üçlüginiň arasynda bolup geçen wakalaryň ahyrky-erbet hekaýasyny döretmek üçin. Goşmaça mazmun Coruscant we Tatooine-da öň diňe gönüden-göni göçürip alyp bolýan iki derejäni we diňe Ultimate Sith Edition paketinde bar bolan täze aýratyn derejäni öz içine alýar. “Ultimate Sith Edition” “The Force Unleashed” hekaýasyny giňeldýär we “Gizlin okuwçy” Darth Waderi öldürip, imperatoryň tarapynda durup, älemdäki iň güýçli Sith Lord bolýan ýaly “Wyldyz söweşleri” hekaýasyny täzeden göz öňüne getirýär. Imperator “Ultimate Sith” neşirinde täze şägirdi Tatoin planetasyna Staryldyz söweşleri wakalaryndan bäri planetada gizlenýän Obi-Wan Kenobini ibermek üçin iberýär. Aýratyn Jedi gözlänlerinde, oýunçylar Jabba Hatt köşgüniň çuňlugyny öwrenerler we meşhur awçy Boba Fett bilen duşuşarlar.

SURATLAR

Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition Mugt göçürip almak

Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition Mugt göçürip almak

Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition Mugt göçürip almak

Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Win XP SP3, Windows Vista SP2 ýa-da Windows 7
 • Prosessor: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz ýa-da AMD Athlon X2 5200+
 • Oryat: 2 GB
 • Grafika: 3D enjamlary tizleşdiriji kartoçka gerek - 100% DirectX 9.0c gabat gelýän 256 MB wideo ýady, Shader 2.0 goldawy (Radeon HD 2900 ýa-da Geforce 8600)
 • DirectX®: Directx 9.0c gabat gelýär
 • Gaty disk: 30 Gb
 • Ses: Directx 9.0c gabat gelýär
 • Oýun nädip gurulmalyStar Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunStar Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz