Star Wars Empire at War: Gold Pack

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Wyldyz söweşleri imperiýasy”: “Gold Pack” mugt göçürip alyň, tutuş bir galaktikany kesgitläň ýa-da zaýalaň “Wyldyz söweşleri” strategiýasynyň ýygyndysy. Galaktiki raýat urşunyň döwri. Gozgalaňyň elini alarsyňyzmy, Imperiýany dolandyrarsyňyzmy ýa-da Staryldyz söweşleri ýerasty dünýäsini dolandyrarsyňyzmy?

Esgerleriň durmuşyndan planetalaryň ölümine çenli siz iň beýik galaktiki serkerde. Galaktiki döwür halk gozgalaňy. Gozgalaňyň elini alyň ýa-da imperiýa gözegçilik ediň. Haýsy birini saýlasaňyz, ahyrky ýeňşiňize tarapyňyzy ugrukdyrmak size bagly bolar. Aýry-aýry goşunlardan başlap, ýyldyzlara, hatda ýerine ýetireniňizde güýçli Ölüm ýyldyzyna-da buýruk beriň kampaniýalary ýerde, kosmosda we galaktikanyň aňyrsynda. Zehinli çeşme ýygnamagy ýatdan çykaryň - göni hereketiň merkezine böküň. Hatda üýtgedip bilersiňiz Ýyldyz söweşleri Taryh! Her karar indiki söweşiňize täsir edýär we her söweş ykbalyňy düzmäge kömek edýär galaktika. Sandrokdaky wagtym

Siz oýnadyňyz ýeňil tarapy. Siz oýnadyňyz garaňky tarapy. Indi korrumpirlenen tarapy oýnaň! Taýber Zann hökmünde Jabba Hattdan bäri iň meşhur jenaýatçy bolmak üçin hiç zatdan saklanmarsyňyz. Garakçylyk, adam alyp gaçmak, reket we para ýaly täze taktikalar bilen, hökümdarlyk etmek synanyşygynda korrupsiýanyň kölegeli güýçlerine gözegçilik edip bilersiňiz. Ýyldyz söweşleri ýerasty dünýä. Diňe galaktikany dolandyrmaň ... ony zaýalaň! Obi-Wan Kenobi ýaly nyşanly “Wyldyz söweşleri” nyşanlary, Luk Skywalker, Darth Wader we Boba Fett.

 • Buýruk ber 28 täze ýerasty dünýä bölümleri, şeýle hem täze gozgalaňçy we imperiýa güýçleri we gahrymanlary 13 täze planetalar.
 • Üç bölümli söweşleri başdan geçiriň we indi aýna oýnamak bilen özüne garşy bir tarap oýnaň.
 • Eňiň ýa-da azat ediň 80 ýer we Kaşýyk, Tatoin we Dagobah ýaly kosmos ýerleri - hersiniň öz strategiki artykmaçlygy bar.
 • TIE söweşijilerine garşy X ganatlaryny çukur ediň ýa-da kosmosdaky “Star Destroyers” flotuna buýruk beriň. Soňra aşakdaky planetany goramak üçin gury ýer güýçlerini iberiň.
 • Reanr
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  16-njy fewral, 2006-njy ýyl
 • Öndüriji
  • Petroglif

 • Neşirçi
  • LukasArts

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Star Wars Empire at War: Gold Pack Mugt göçürip almak

  Star Wars Empire at War: Gold Pack Mugt göçürip almak

  Star Wars Empire at War: Gold Pack Mugt göçürip almak

  Star Wars Empire at War: Gold Pack Mugt göçürip almak

  Star Wars Empire at War: Gold Pack Mugt göçürip almak

  Star Wars Empire at War: Gold Pack Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows Vista SP2


 • Prosessor:

  Intel Pentium goşa ýadro CPU


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  3 GB


 • Oýun nädip gurulmalyStar Wars Empire at War: Gold Pack

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunStar Wars Empire at War: Gold Pack gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz