Star Trek Prodigy Supernova

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Dal R'El we Gwyndala ýaly oýnaň we dargap giden ekipa .y halas ediň. Bu gyzykly hereket başdan geçirmesinde ýekelikde ýa-da 2 oýunçy kooperatiw re iniminde oýnaň. Protostar ölüp barýan ýyldyzdan geň okaýyşlardan soň, Dal R'El we Gwyndala dostlaryny, gämisini, täze keseki görnüşlerini we adatdan daşary ýyldyzlaryň hemmesini ýok etmezden ozal bütin planetany halas etmek üçin wagt bilen bäsleşýärler! Orisi, Mirios we Taresse ýaly keseki dünýäleri öwreniň, hersiniň öz duşmançylykly gurşawy, bulgurlary, kynçylyklary we syrlary bar. Protostaryň näsaz daşaýjysy ekipa threey üç sany keseki planetada dargadanda, Dal we Gwyn zehinli başarnyklary ýeňip geçmek, duşmançylykly şertlere döz gelmek we Jankom Pog, Rok-Tahk, Zero we Murf halas etmek üçin akyl we başarnyklaryny ulanmalydyr. Friendsöne dostlaryny gözlänlerinde, tiz wagtdan Protostary ýok etmek we taryhyň ugruny üýtgetmek üçin hiç hili dymmajak erbet we öldüriji täze duşmany tapýarlar!

Oýun sizi “Star Trek” -e çykarýar: Örän älem! “Star Trek”: Görkeziş hökmünde ökde, ýaş tomaşaçylary “Star Trek” bilen tanyşdyrmak. Şonuň üçin “Star Trek” -iň käbir gymmatlyklaryny täze usullar bilen öwretmek. Iň ýaýranlardan biri hemişe howanyň üýtgemegi we planeta seretmekdir. Häzirki wagtda dünýäde biziň üçin möhüm mesele. Şeýle-de bolsa, oýun oýnap ýörkäm, bu meselä degişlidigini görüp, gaty geň galdym. Oýun içindäki gepleşikler arkaly, Global ýylylyk sebäpli gurap başlan planetany öwrenýäris. Janewaý 21-nji asyra salgylanýar. Oýunyň ses ýazgysyny öwmeli. Esasy menýuda oturanymyzda daş-töwerekdäki aýdym-saz bolsun ýa-da missiýa bilen baglanyşykly sazlar bolsun, “Star Trek: Prodigy” -iň içindäki ýaly duýýarys, ýöne oýnuň özi üçin asyl. Umuman, oýun ýaňy seriýa giren ýaly duýulýar. Sesler we häsiýet sesleri oýun oýnamagyň we hekaýa ýazmagyň hakykylygyny artdyrýar. Onlyeke-täk aladam, oýnuň söweşi barada. Öň hem belläp geçişim ýaly, onuň gaýtalanmagy käbirleri alyp biler.

Oýunyň grafikasy hakda gürleşmeli bir zat. Oýun içindäki grafika we kesilen sahnalar ajaýyp bolsa-da, açylan kinematografiýadan lapykeç boldum. Şeýle-de bolsa, muny özüme we serialyň kinematiki hiline öwrenişen oýunçylara goýup bilerin. Inöne ýüklemek we diňe hekaýa tagtasynyň kesilen sahnalaryny görmek birneme geň zat. Hekaýanyň we maksatly diňleýjileriň hatyrasyna manysy bar öýdýän. Dolandyryşlary almak aňsat. Söweş yzygiderliligi çalt geçýär we göwnüçökgün bolmazdan kyn. Bulaşyklaryň Dal we Gweniň arasynda toparlaýyn işleýşini bilmek gyzykly boldy. Iň gowusy, oýun * “Star Trek: Prodigy” epizodyndaky ýaly duýulýar.

SURATLAR

Star Trek Prodigy Supernova Mugt göçürip almak

Star Trek Prodigy Supernova Mugt göçürip almak

Star Trek Prodigy Supernova Mugt göçürip almak

Star Trek Prodigy Supernova Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64-Bit
 • Prosessor: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i3-7100
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: AMD Radeon RX 550 4GB / Nvidia GTX 950
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 8 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses kartasy
 • Oýun nädip gurulmalyStar Trek Prodigy Supernova

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunStar Trek Prodigy Supernova gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz